Uttrykker bekymring over norsk asylpolitikk

25 organisasjoner har gått sammen og skrevet et åpent brev til regjeringen der de uttrykker bekymring over norsk asylpolitikk.

- Når sårbare og syke mennesker henvises til å overleve på ustabil og kortvarig nødhjelp, er det åpenbart at dette kan få alvorlige konsekvenser for den enkelte. Vi ønsker å minne Regjeringen på at man i asylpolitikken alltid må balansere kontroll på den ene siden med medmenneskelighet på den andre, heter det i brevet.Her er hele brevet:Fra 1. januar i år har asylsøkere med endelig avslag mistet adgangen til å bo i asylmottakene, og prosessen med å kaste dem ut med tvang pågår. Det er vår klare vurdering at dette tiltaket bryter med grunnleggende humanitære og menneskerettslige verdier. Det er uakseptabelt å bruke sosial nød i et forsøk på å presse mennesker til å forlate Norge. Flere titalls personer lever nå på gaten eller er midlertidig innkvartert hos privatpersoner. Antallet vil kunne øke dramatisk i løpet av vinteren, etter hvert som prosessen med utkastelser skrider frem.


Vi er særskilt bekymret fordi tiltaket omfatter flere sårbare grupper, både personer med psykiske problemer og andre medisinske lidelser (norske myndigheter har nektet å gjøre unntak både ved tuberkulose og hiv), personer som kom til Norge som enslige mindreårige (og som nå er 18-19 år gamle), og personer som har vært utsatt for grove overgrep i hjemlandet, herunder langvarig fengsling, seksuelle overgrep og annen tortur, eller som har mistet nære familiemedlemmer til forfølgelse. Dette gjelder eksempelvis en rekke etiopiske, eritreiske og somaliske asylsøkere.


Når sårbare og syke mennesker henvises til å overleve på ustabil og kortvarig nødhjelp, er det åpenbart at dette kan få alvorlige konsekvenser for den enkelte. Vi ønsker å minne Regjeringen på at man i asylpolitikken alltid må balansere kontroll på den ene siden med medmenneskelighet på den andre. Dette tiltaket er nå i ferd med å få større menneskelige kostnader enn hva som kan være akseptabelt ut fra dette samfunnets standard for å behandle mennesker.


I et beslektet tiltak besluttet Regjeringen i 2003 at såkalt ureturnerbare asylsøkere ikke lenger skal få midlertidig arbeidstillatelse, og brøt slik med tidligere regjeringers praksis for denne gruppen. Det er i flere tilfeller snakk om personer som har arbeidet i Norge i en årrekke (inntil ti år). Det er vår vurdering at så vel menneskelige som samfunnsøkonomiske hensyn tilsier at denne gruppen stadig bør gis anledning til å arbeide og brødfø seg selv.


De undertegnede ber Regjeringen om følgende:


1. Det må umiddelbart ryddes opp i den uklarhet som stadig eksisterer i sosialtjenesten omkring nødhjelp. Dersom sosialkontor fortsetter å nekte nødhjelp, kan det raskt oppstå fare for menneskers liv, særskilt med tanke på den forestående vinteren.


2. Regjeringens tiltak med å kaste avslåtte asylsøkere ut av asylmottakene strider med dette samfunnets grunnleggende, humanistiske menneskesyn, og må opphøre umiddelbart.


3. Ureturnerbare asylsøkere med endelig avslag bør igjen gis adgang til midlertidig arbeidstillatelse, slik de har hatt under flere regjeringer, helt frem til 2003.


4. Vi er bekymret over en situasjon hvor flere organisasjoner har rapportert at anbefalingene fra både FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Amnesty International i økende grad brytes. Vi må be norske myndigheter igjen tillegge disse anbefalingene den betydelige vekt de bør ha.
Med vennlig hilsen


AKP

Antifascistisk aksjon

Antirasistisk senter

Blitz

Den etiopiske foreningen i Norge

Ethiopian People’s Revolutionary Party (EPRP)

Ethiopians Oslo Initiative for Tolerance (EOIT)

Innvandrernes landsorganisasjon (INLO)

Kirkens Nødhjelp

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

Mellomkirkelig råd

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Nettverk mot statlig rasisme

Norsk Folkehjelp

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Oslo Biskop

Oslo SV

Oslo RV

Redd Barna

Samarbeidsrådet for integrering (SARFI)

Sosiale institusjoners fagforening (Fagforbundet)

SOS Rasisme

Spis de rike

United Ethiopian Democratic Forces (UEDF)