Flere gutter med innvandrerbakgrunn går nå på videregående skole enn i fjor.
Foto: Tamilsk Studentforening

Flere innvandrergutter i VGS

Foreløpige tall viser at det var 5 700 flere deltakere i videregående utdanning i 2012 enn i 2011. Halvparten av økningen kommer som følge av at flere med innvandrerbakgrunn deltar. Det er også en større andel innvandrermenn enn tidligere, skriver SSB.

Utrop nr. 5/2013 (31.01.2013)

Statistisk sentralbyrås foreløpige tall viser en total økning på 5 700 deltakere i videregående utdanning fra fjoråret. Mesteparten av økningen – 4 200 – finner vi blant elever i videregående opplæring. Halvparten av økningen kan tilskrives innvandrere. Ser man på andel deltakere av registrert årskull 16-18 år, deltok 75 prosent av innvandrermenn i år, mot 69 prosent i 2011. Innvandrermenn har dermed økt sin andel med 6 prosentpoeng fra i fjor.

92 prosent av alle 16-18-åringer i Norge var registrert som elev eller lærling i videregående opplæring per 1. oktober 2012. Andelen er 1 prosentpoeng høyere for jenter enn gutter. Tilsvarende andeler for elever og lærlinger med innvandrerbakgrunn er noe lavere, med 76 prosent. For norskfødte med innvandrerforeldre er andelen hele 91 prosent.