Halvparten av nyfattige barn har innvandrerbakgrunn

I dag blir stortingmeldingen om "Barn på Flukt" behandlet, hvor andre momenter som om barnet har gått i barnehage/skole skal bli vektlagt i avgjørelsen om oppholdstillatelse.
Foto : Scanstockphoto
En ny oppvekstrapport utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) viser at nesten åtte prosent av barna i Norge vokser opp under fattigdomsgrensen

Halvparten av disse barna lever i innvandrerfamilier, viser oppvekstrapporten. Antallet barn som vokser opp i familier med innvandrerbarn har økt betydelig siden 2001.

Sosiale relasjoner, etablering av familie, deltakelse i arbeidslivet, bolig- og helseforhold er ikke løsrevet fra den oppveksten den enkelte har hatt, men har en tendens til å overføres mellom generasjoner. Barn lærer av sine foreldre.

– Tiltak rettet mot barna alene er ikke nok for å hindre generasjonsoverføring av omsorgssvikt, stønadsmottakelse og barnevernstjenester. De beste resultatene skjer i kombinasjon med økt bruk av tiltak tilpasset foreldrene slik at deres foreldreferdigheter blir bedre. Dette kan være foreldreveiledningsprogrammer, mekling for foreldre i konflikt osv. Derfor må vi satse på å styrke foreldreferdigheter i tillegg til tiltakene som rettes mot barna, sier direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Mari Trommald til NTB.

Hva er Oppvekstrapporten?
Oppvekstrapporten 2013 skal bidra til mer kunnskap om barn og unges oppvekst, og ha en helhetlig tilnærming til oppvekstfeltet.

Oppvekstrapporten 2013 lanseres i dag under Oppvekstkonferansen på Thon Hotel Arena i Lillestrøm. Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne åpner konferansen i et av sine første offisielle oppdrag som statsråd. Victor Norman, Magne Raundalen, Willy-Tore Mørch, Lill Salole, Bengt Lindstrøm, Lars Smith, Frode Thuen, Agnes Andenæs og Lars B Kristofersen vil holde innlegg, mange basert på sine fagartikler i rapporten.

Flere tall og fakta fra rapporten:

* I 2013 var det 1,52 millioner barn og unge i alderen 0-23 år i Norge. Dette utgjør 30 prosent av befolkningen.

* I 2012 ble det født 60.300 barn i Norge.

* I 2012 mottok 53.200 barn barnevernstiltak, en økning på to prosent fra 2011.

* I 2012 utgjorde antallet akuttplasseringer i barnevernet i overkant av 3.300. Antallet akuttplasseringer har økt med 78 prosent fra 2007 til 2012.

* I 2012 ble det registrert i underkant av 49 300 bekymringsmeldinger. Om lag 20 prosent av disse ble henlagt.

* Fra 2008 til 2012 har antallet bekymringsmeldinger økt med nesten 30 prosent.

* I 2012 hadde nesten 90 prosent av alle barn i alderen 1-5 år plass i barnehage.

* Ved utgangen av 2012 bodde 3 700 barn i alderen 0-17 år på norske asylmottak. Mer enn 50 prosent av disse er under 6 år. 26 prosent oppga å være enslige, mindreårige asylsøkere.

* Fem prosent av alle barn under 18 år bodde i 2012 i en husholdning som mottok økonomisk sosialhjelp.

* Blant de som startet videregående opplæring i 2007, oppnådde 75 prosent av jentene og 64 prosent av guttene studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem år.

* I 2012 var det 457 adopsjoner i Norge.