– Utlendingssaker som berører grunnleggende nasjonale interesser er av en spesiell karakter, og departementet kan derfor tre inn som avgjørelsesmyndighet i disse sakene. Det er rimelig at departementet også kan gi generelle instrukser om bruk av tvangsmidler, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (bildet). 

– Fortsatt politiet som må avgjøre
Anundsen understreker at det fortsatt er politiet som må treffe avgjørelse om bruk av tvangsmidler i enkeltsaker, og at de utlendingene som berøres kan kreve domstolsprøving.

Departementet foreslår også nye forskriftsregler om at det som hovedregel skal pålegges meldeplikt eller bestemt oppholdssted når en utlending er utvist av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser. Pålegget om bestemt oppholdssted skal som hovedregel gjelde oppholdssted utenfor de større byene og omegn.

Klikk her for å lese mer om høringsforslaget.