En dag for politifagfolket: Sentrale personer tilknyttet Oslo-politiet og Stovner politistasjon viste frem mønsterbruket "Prosjekt November" til statssekretær og presse.
Foto: Claudio Castello

Går nye veier i kampen mot æresvold

Tidligere i vinter markerte Prosjekt November, et tverrfaglig senter mot vold i nære relasjoner sitt ettårsjubileum.

Utrop nr. 13/2017 (04.04.2017)

– Vi ser aspekt av æresrelatert problematikk i flere av sakene vi håndterer, og har håndtert noen saker som i hovedsak handler om tvangsekteskap og alvorlig begrensing av unges frihet, der man også har frykt for bortføring. Vi karakteriserer all vold av denne typen som vold i nære relasjoner.

Det sier Cathrine Lise Saroea, politioverbetjent i familievoldsanalytiker ved Prosjekt November. Hun forklarer at man på Stovner politistasjon samler mange typer voldssaker under sekkebegrepet vold i nære relasjoner.

Skreddersydde løsninger sees på som viktig.

– Hver enkelt sak og familie har forskjellige behov, og vi skreddersyr oppfølgingen rundt hver enkelt trusselutsatt. Vi forsøker i disse sakene, på lik linje med alle de andre sakene vi håndterer, å gå i takt med brukeren.

Tverrfaglig samarbeid
– Hvordan samarbeidere dere i forhold til NAV, Barnevern og andre instanser, når det gjelder disse sakene?

– Vi samarbeider med NAV og barnevern etter behov i hver enkelt sak. I tilfeller hvor en ung kvinne eller mann har brutt ut av familien, eller vurderer det, grunnet alvorlig begrensing av friheten, i etterkant av et ufrivillig inngått ekteskap eller grunnet frykt for tvangsekteskap, samarbeider vi tett med Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, Røde Kors og ofte med utlendingsforvaltningen i en del tilfeller.

Første i sitt slag
Senteret er det første i sitt slag i Norge. De ansatte har bakgrunn fra politiet, helsevesenet og andre offentlige og private instanser, og målet er at de voldsutsatte skal få et mer "sømløst tilbud".

Området som dekkes av dette polititilbudet går helt fra Nittedal til Sinsenkrysset, over en stor spennvidde av befolkningen, og på tvers av bydelsgrenser.

– Her oppe kaller vi folk for medspillere og medborgere. Grunnen til at vi ikke bruker det vanlige politibegrepet "publikum" på andre enn politifagpersonale, er at vi ønsker samspill og samhandling. Vi ser for oss medborgere som er aktivt med på å bekjempe vold og alle andre former for kriminalitet, sa politimester Hans Petter Sjøvold under ettårsmarkeringen.

50 prosent innvandrere

Hanne Finanger, prosjektleder for Prosjekt November, her avbildet med statssekretær i Justisdepartementet, Torill Ulleberg Reynolds, vil ha fokus på kvalitet i bekjempelse av voldskriminaliteten.
Foto: Claudio Castello
Videre viste han til at rundt 50 prosent av politiområdets befolkning har innvandrerbakgrunn.

– Våre tall viser at et klart flertall er lovlydige. Vi tror vi har lyktes fordi vi samhandler klart og på norsk, med skoler som moskéer. Når mine kolleger og jeg patruljerer på Furuset senter, kommuniserer vi klart og tydelig, slik at vi oppnår kjennskap til og tillit blant folk.

Utfordringen han tenker mest på, er om prosjekter som Prosjekt November kan bli enda mer forebyggende.

– Vi har potensiale til å bedre samarbeidet internt og eksternt. Her i bydel Stovner har vi opptil 40 prosent av Oslos ordinære voldssaker, og vi har etablert sterke fagmiljøer som har forebygging som fokus.

Kvalitet gjennom forebygging
Gjennom prosjektet har Stovner-politiet etterforsket rundt to hundre familievoldssaker i bydelene Grorud, Alna, Bjerke og Stovner i løpet av 2016.

– Tilsammen har vi jobbet med 200 klienter og hatt opptil 300 samtaler siden vi startet opp. Vi prøver å ha fokus på hele mennesket og hele familien. Vi driver ikke med etterforskning med forebygging. Vi jobber i team og tenker team hele veien, sa prosjektansansvarlig Hanne Finanger under markeringen.

FAKTA

Prosjekt November ble opprettet som et treårig prøveprosjekt for å gi et bedre og mer helhetlig tilbud til voldsutsatte personer.

Politifaglig leder for prosjektet er politioverbetjent Hanne Finanger. Prøveprosjektet ble opprettet i forbindelse med Regjeringens "Handlingsplan mot Vold i nære relasjoner" 2014-2017. I prosjektperioden er nedslagsfeltet bydelene Stovner, Alna, Grorud og Bjerke.

Under markeringen vil justisminister Per-Willy Amundsen og politimester Hans Sverre Sjøvold være tilstede, samt representanter fra Prosjekt November og Stovner politistasjon.