Hiv øker mest blant minoritetene

Andelen hivsmittede med minoritetsbakgrunn øker i Norge. Av 280 nyregistrerte tilfeller i 2008 er majoriteten innvandrere. De fleste ble smittet før de kom til Norge, men hiv øker også ellers mer i minoritetsgruppene enn i befolkningen som helhet.

Utrop nr. 2/2009 (05.02.2009)
Tallene kommer fram i en rapport fra Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI). 103 personer kom til Norge med hivsmitte i 2008. De aller fleste kom fra afrikanske land. Omlag to tredjedeler, eller cirka 22 millioner, av verdens hivpositive befinner seg i Afrika – sør for Sahara. Kun litt over to millioner av de smittede bor i Europa eller Nord-Amerika.

- De siste årene har det også vært en jevn økning i antall innvandrere som blir smittet i Norge, sier Trond Grinde Rinding, rådgiver i HivNorge.

Tall fra Nasjonalt folkehelseinstitutt bekrefter dette. Rinding sier at det er vanskelig å peke på noen direkte årsak til økningen, men at en av årsakene kan være manglende offentlige retningslinjer og tiltak.

– Vi mener at alle som kommer til Norge som asylsøkere eller ved hjelp av familiegjenforening bør få tilbud om hivtesting. I tillegg må de få informasjon. Mottakene må bli bedre til å informere om hiv og aids, og om hvilke tilbud og hvilken behandling som finnes, sier han.

Vera Aurlund, sykepleier ved Aksept – et støttesenter for mennesker berørt av Hiv/Aids – peker på et annet problem: Hivsmitte er forbundet med store stigma i mange afrikanske land, sier hun. Derfor er det vanskelig for mange å være åpne om statusen sin.

Utrop har snakket med «Joseph», som ønsker å være anonym. Han har levd med hivdiagnosen siden han kom til Norge i 1988. Han forteller at mange hivpositive afrikanere i Norge er livredde for å fortelle om hvilken situasjon de befinner seg i. Ifølge ham bunner dette i fremmedfrykt og frykt for ytterligere stigmatisering av afrikanere som hivbærere. «Du gjør oss til skamme!», har han fått høre fra andre personer med afrikansk bakgrunn i Norge.

Joseph understreker at innvandrere i Norge allerede er stigmatisert og isolert, og at en hivdiagnose ikke gjør ting bedre. Han mener derfor at det er enda mer nødvendig med møteplasser for denne gruppen. «Masker» er en møteplass for hivpositive innvandrere på tvers av legning og kjønn. Gruppen fokuserer blant annet på økt åpenhet.

– Hivsmitte blant heteroseksuell norsk ungdom er fremdeles liten, sier Harald Moi, overlege ved Olafiaklinikken i Oslo og professor i kjønssykdommer. Uansett mener han at de unge er dårlige til å teste seg. De er også lite flinke til å bruke kondom – noe som kommer klart frem i klamydiastatistikken. Moi mener derfor det kan bli farlig når hivsmitte kommer inn i det heteroseksuelle miljøet.