Incest like vanlig blant innvandrere

– Kultur og religion kan brukes for å legitimere taushet rundt incest. Den livsvarige lojaliteten mot egen familie og eget nærmiljø hindrer åpenhet om temaet, mener Amina Benattou, informasjonsansvarlig og sosialkonsulent ved Støttesenter mot Incest Oslo.
Utrop nr. 6/2009 (02.04.2009)
Benattou mener incest og seksuelle overgrep skjer like ofte i Norge som i andre land, og like mye blant nordmenn som i de flerkulturelle miljøene. Det er tabu blant nordmenn, og enda mer tabu blant de etniske minoritetene.

Det finnes likevel ingen forskning som dokumenterer utbredelsen av incest blant etniske minoriteter i Norge. Men forskning viser at psykiske problemer er mer utbredt blant innvandrere enn blant befolkningen generelt. Ifølge rapporten "Innvandrernes helse" fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) antas ni prosent av hele befolkningen og 27 prosent av innvandrerbefolkningen å ha psykiske vansker. Andelen kvinner med psykiske problemer er også høyere i innvandrergruppen sammenliknet med befolkningen generelt.

Største og verste tabu 

– Vi opplever at incest og seksuelle overgrep er mer tabubelagt blant minoriteter enn i befolkningen generelt. Å snakke høyt om incesterfaring kan bringe stigma, skam og kan for enkelte være livstruende. Mange føler det slik at familiens interesser og ære veier tyngst og dermed er det best å tie om overgrep, forteller Benattou.

Hun påpeker at gutter i innvandrermiljøene og muslimske jenter som blir utsatt for incest er de som har det verst. Å bli utsatt for incest for gutter er tabu uansett hvor en kommer fra, men det kan være enda vanskeligere for gutter med innvandrerbakgrunn. Benattou erfarer at ikke-vestlige gutter i mindre grad enn andre oppsøker hjelp.

– For jenter med muslimsk bakgrunn er det ikke aktuelt å melde fra om slike forhold til politiet, og det er heller ikke snakk om å oppsøke hjelp. Prisen for å bryte taushet kan være svært høy. Familien risikerer å tape ansikt hvis overgrep blir kjent, og jenta kan risikere at ingen vil gifte seg med henne.

Vanskelig for gutter

– I enkelte machokulturer er det ikke aktuelt å snakke høyt om slike problemer. Man risikerer å bli stemplet som homofil. Det er heller ikke kultur blant de fleste ikke-vestlige innvandrere for å oppsøke psykisk hjelp etter incest eller seksuelle overgrep, forteller Benattou.

Det er ikke bare religiøse og sosiokulturelle normer som hindrer incestutsatte fra å oppsøke hjelp, men også mangel på informasjon. Noen kan risikere å måtte leve med psykosomatiske vansker livet ut.

Oppsøk hjelp

Benattou oppfordrer de utsatte til å kontakte Støttesenter Mot incest som tilbyr hjelp. Senteret har taushetsplikt.

– Overgrepene kan vare noen minutter, flere timer, eller flere år. Men uansett hvor ofte det har skjedd kan ettervirkning for utsatte barn vare livet ut. Utsatte for incest og seksuelle overgrep fratas sin fysiske integritet, retten til og makten over egen kropp, sier Benattou.

– Vi på Støttesenter mot incest i Oslo er opptatt av å spre kunnskap og opplysninger om incest og hva det innebærer for å hjelpe utsatte og for å forebygge incest, sier hun.