Assad Nasir

En hektisk vår med landsmøter er over. De store løftene er vedtatt og skal nå kommuniseres ut til menigmann og kvinne. Vi har tatt en gjennomgang av partiprogrammene for de neste fire årene, og presenterer her et utdrag fra dem. Partiene som blir presentert her er de som sitter på stortinget i dag, og i tillegg Rødt, som ligger an til å komme inn på stortinget med en eller to kandidater.  

Høyre (H)

Utdanning og forskning

    * Stille strengere krav til orden og oppførsel.
    * Innføre karakterer fra 5. trinn.
    * Innføre valgfri skriftlig sidemålsundervisning.
    * Fjerne arbeidsgiveravgift for lærlinger.
    * Utvide studiestøtte til å gjelde 11 måneder.
    * Heve inntektstaket for studenter.
    * Arbeide for sterkere internasjonalisering av norsk forskning.
    * Etablere hurtigsport for behandling av søknader om oppholds- og arbeidstillatelse for utenlandske forskere.

 

Kunst, kultur og medier

    * Boklån skal fremdeles være gratis.
    * Avskaffe tv-lisensen.
    * Tillate politisk reklame i tv.
    * Legge om og redusere pressestøtte.
    * Fjerne momsplikten for frivillige organisasjoner.

 

Familie og barn  

    * Sikre begge foreldre opptjeningsrett til permisjonstiden de selv tar ut.
    * Gi økt barnetrygd for barnerike familier.
    * Fjerne makspris på barnehager.

 

Arbeid og Næring  

    * Redusere det høye norske avgiftsnivået.
    * Øke frikortgrensen.
    * Fjerne arveavgiften.
    * Lette arbeidsnnvandringen ved å etablere et felles servicesenter for politi, UDI, NAV og skatteetaten.

 

Innvandring og integrering  

    * Utvide antallet norsktimer til 300, og ytterligere 300 hvis man ikke består en språktest.
    * Innføre en obligatorisk språk- og kunnskapstest for alle som søker norsk statsborgerskap.
    * Statsborgerskapet skal markeres ved en seremoni.
    * Sørge for raskere godkjenningsordninger, bedre realkompetansevurdering og tilbud om oppdatering av kompetanse for å sikre utdanningen innvandrere allerede har, kan brukes i Norge.
    * Fremme en universell antidiskrimineringslov.
    * Bruke bistandsmidler for å få på plass flere returavtaler.
    * Stramme inn definisjonen av flyktningbegrepet og reversere de siste års liberalisering.

 
 

Kristelig folkeparti (Krf)  
 

Utdanning og forskning  

    * Mentorordninger for nyutdanna lærere.
    * Nei til heldagsskole.
    * Verne om gratisprinsippet i høyere utdanning.
    * Utvide studielån til 11 måneder.
    * Sikre at utenlandsstudenter med barn har samme rettigheter til kontantstøtte som studenter i Norge.
    * Må bli lettere å få godkjent utdanning fra utlandet.

 
 

Kunst, kultur og medier  

    * Forsterke støtteordninger for digitale medier
    * verne opphavsretten.
    * Sikre det frivillige kulturlivet et økonomisk løft.
    * Nei til politisk reklame på tv.
    * Nei til reklame rettet mot barn.
    * Gi momsfritak for frivillige organisasjoner.

 

Familie og barn  

    * Utvide foreldrepermisjon til 68 uker.
    * Øke kontantstøtten til 5000 for ettåringene og 4000 for toåringene.
    * Gratis kjernetid i barnehagen for barn med ekstra språklige utfordringer.
    * Økt satsing på foreldreveiledning for minoritetsfamilier.
    * Omsorgslønn for eldre og pleietrengende i hjemmet blir gjennomført i alle kommuner.

 
 
 

Arbeid og næring  

    * Størrelsen på sosialhjelpsutbetalingene i kommunene skal være basert på den enkeltes behov og ikke kommuneøkonomiske hensyn.
    * Beholde regler i arbeidsmiljøloven som skal sikre at faste ansettelsesforhold er hovedregelen i arbeidslivet.
    * Føre en kontinuerlig holdningsarbeid mot skjult diskriminering av seniorer, funksjonshemmede og innvandrere i arbeidslivet.

 

Innvandring og integrering  

    * Norge skal ta imot minst 2000 overføringsflyktninger årlig.
    * Behandlingstiden for asylsøknader kortes ned til 6 måneder.
    * Gi tilbud om gratis norskundervisning i mottakene.
    * Styrke ressursene til politi- og påtalemyndighet til etterforskning av grove overgrep mot jenter i form av kjønnslemlestelse.
    * Fortsette kampen mot tvangsekteskap i dialog med minoritetsmiljøene.

 
 

Venstre (V)  
 

Utdanning og forskning  

    * Åpenhet om resultatet av nasjonale prøver og andre evalueringer av skole.
    * Retten til videregående opplæring forlenges med ett år.
    * Øke opptakskravene på allmennlærerutdanninga.
    * Halvere arbeidsgiveravgiften for lærlinger.
    * Bedre ordningene for utenlandske akademikere som vil forske i Norge.
    * Utvide studiestøtten til 11 måneder.
    * Innføre studiestøtte til utdanning i ikke-vestlige land.

 
 

Kunst, kultur og medier  

    * Styrke Det flerspråklige bibliotek og flerkulturelle bibliotekprosjekter.
    * Gi kulturarbeidere lettere adgang til visum.
    * Gi offentlig støtte til flerkulturelle kulturinstitusjoner.
    * Gi frivillige foreninger tilgang til langsiktige, trygge og etisk forsvarlig inntektskilder.

 

Familie og barn  

    * Ha full barnehagedekning
    * Gi kommunene ansvar for å fastsette og differensiere barnehageprisene.
    * Opprettholde kontantstøtten.

 

Arbeid og næring

    * Opprette flere tiltaksplasser for yrkeshemmede.
    * Ha flere traineestillinger i stat og kommune.
    * Arbeide for Avtalefestet pensjon (AFP) for alle.

 

Innvandring og integrering  

    * Redusere saksbehandlingstiden.
    * Innføre en regel om at kritikk fra Fns høykomissær for flyktninger fører til ny saksbehandling i asylsaker.
    * Innføre en viljeserklæring for alle som er lovlig bosatt i Norge og som skal reise for å gifte seg utenfor EU/EØS.
    * Utvide dagens jobbsøkervisum slik at folk utenfor EØS lettere kan få søke jobb i Norge.
    * Innføre forsøk med anonyme søknader i offentlig sektor.

 
 

Senterpartiet (SP)  
 

Utdanning og forskning  

    * Prioritere ressurser til økt lærertetthet.
    * Frukt og grønt i skolen.
    * Leirskoleopphold skal være gratis.
    * Sikre tilbudet om morsmålsundervisning til elever med minoritetsbakgrunn.
    * Tilby kurs for foreldre som vil lære om elevenes skolehverdag, sin egen rolle i barnas opplæring, og ansvarsfordeling mellom foreldre og lærere.
    * Øke kvoten for studenter fra fattige land.

 
 

Kunst, kultur og medier  

    * Øke støtten til lokalavisene og de meningsbærende riksavisene.
    * 1 prosent av kostnadene til offentlige nybygg settes av til utsmykking.
    * Beholde NRK-lisensen.
    * Sikre bibliotekene som gratis tilbud.
    * Likestille e-bøker med trykte bøker.

 
 

Familie og barn  

    * Videreutvikle kontantstøtteordningen.
    * Tildele fedre selvstendige rettigheter til foreldrepermisjon basert på egen lønn.
    * Obligatorisk språktest av alle 4-åringer.

 

Arbeid og næring  

    * Skattefradrag for enslige
    * Heve frikortgrensen for skatt.
    * Støtte tiltak og ordninger som gir lik lønn for likeverdig arbeid.
    * Arbeide for at antidiskrimineringsloven skal forplikte det offentlige og private arbeidsliv til å inkludere og tilrettelegge etter behov for personer med nedsatt funksjonsevne.

 
 

Innvandring og integrering  

    * Redusere saksbehandlingstiden i utlendingsforvaltningen.
    * Innføre tilknytningskrav for familieetablering.
    * Sikre en god oppfølging av enslige mindreårige asylsøkere.
    * Fjerne arbeidsgiveravgiften for flyktninger de første fem åra de er bosatt i Norge.
    * Gratis kjernetid for alle femåringer i barnehager i områder med stor minoritetsandel i befolkningen.

 
 

Arbeiderpartiet (Ap)  
 

Utdanning og forskning  

    * Forenkle og effektivisere godkjenningsprosedyrer for utdanning tatt i utlandet.
    * Privatøkonomi skal ikke utelukke noen fra å delta på aktiviteter i skolens regi.
    * Sikre leksehjelp for alle som ønsker det.
    * Videreutvikle ordningen med minoritetsrådgivere på skoler med flere enn 25 prosent elever med innvandrerbakgrunn.

 

Kunst, kultur og medier  

    * Utvide ordningen med kulturkort for ungdom.

 
 
 

Familie og barn  

    * Tilby gratis kjernetid i barnehage for alle 3-5-åringer i områder med mange minoritetsspråklige.
    * Holde maksimalprisen for barnehager på et lavt nivå.
    * Gradvis avvikle kontantstøtten.

 

Arbeid og næring  

    * Satse på særskilt oppfølging av utsatte grupper på arbeidsmarkedet, herunder personer med nedsatt funksjonsevne og innvandrerkvinner.

 
 

Innvandring og integrering  

    * Arbeide mot hatkriminalitet.
    * Ved stillinger i det offentlige hvor det finnes kvalifiserte søkere med minoritetsbakgrunn, skal minst èn kalles inn til intervju.
    * Redusere saksbehandlingstiden i UDI.
    * Legge til rette for økt arbeidsinnvandring.

 

Sosialistisk Venstreparti (SV)  

Utdanning og forskning  

    * Skolebibliotekene må utvikles som senter for læring.
    * Alle fylker skal ha et lærling- og elevombud.
    * Ønsker en forsøksordning med feministisk selvforsvar i den videregående skolen.
    * Minoritetsspråklige barn og unge skal få tilpasset morsmålsopplæring i form av lese- og skriveopplæring på morsmålet sitt.

 
 
 

Kunst, kultur og medier  

    * Styrke de estetiske fagene i skolen, og vektlegge estetisk kompetanse sterkere gjennom hele opplæringen.
    * Styrke museene.
    * Skape møteplasser mellom majoritets- og minoritetskulturer, og øke støtten til aktører på det flerkulturelle feltet.
    * Øke bevilgningene til digitalisering av åndsverk på kulturfeltet.
    * Styrke de frivillige organisasjonenes virksomheter, både økonomisk og ved delegering av makt.

 
 
 
 

Familie og barn  

    * Retten til selvbestemt abort utvides til 16. svangerskapsuke.
    * Avvikle abortregisteret.
    * Det må bli enklere og rimeligere å adoptere.
    * Sikre lik rett til assistert befruktning for alle som trenger medisinsk assistanse for å få barn, inkludert single.

 
 

Arbeid og næring  

    * Mot kutt i fremtidige pensjoner.
    * Utenlandske arbeidstagere skal ha samme lønn- og arbeidsvilkår som norske arbeidere.
    * Vil tilrettelegge bedre støtteordninger og rådgivning for de som vil skape sin egen arbeidsplass.
    * Vil arbeide for bedre arbeidsmarkedstiltak rettet mot kvinner med minoritetsbakgrunn.

 

Innvandring og integrering  

    * Personer «uten papir» skal ha rett til medisinsk hjelp.
    * Styrke arbeidet mot kjønnslemlestelse gjennom informasjonstiltak, styrket skolehelsetjeneste, og bedre hjelpetilbud for dem som frykter eller har blitt utsatt for overgrep.
    * Innføre kvotering av minoritetsspråklige arbeidssøkere ved ansettelser i offentlig sektor.
    * Bør etableres et minimumsstandard for mottaksdrift.
    * Familiegjenforening bør gis uten noen tilleggskrav i form av botid, arbeid, økonomi eller lignende.
    * Mot å forby klesdrakter eller kleskoder som uttrykker kulturell, sosial eller religiøs tilhørighet.

 

Fremskrittspartiet (Frp)

Utdanning og forskning  

    * Likebehandle private og offentlige skoler økonomisk.
    * Innføre et skolemåltid i grunnskolen.
    * Innføre karakterer i alle grunnleggende fag fra femte klasse.
    * Øke grensen for hvor mye studenter kan ha i inntekt og formue før det går utover stipendandelen.

 
 

Kunst, kultur og medier  

    * Verne om og sikre den norske kulturarven.
    * Stille krav til alle som mottar støtte, slik at de må tilby noe publikum vil ha.
    * Avvikle NRK-lisensen, stykke og selge NRK.
    * Gi momsfritak til frivillige organisasjoner.
    * Kutte garantilønn og stipender slik at kunstnere må leve av det de selv skaper.

 

Familie og barn  

    * Øke kontantstøtten.
    * Arbeide mot tvangsekteskap.
    * Likestille offentlige og private barnehager.
    * Alle skal ha rett til å vite hvem ens biologiske foreldre er.

 
 

Arbeid og næring  

    * Gjøre det lettere for bedrifter å ha midlertidig ansatte.
    * Sikre at arbeidsmiljøloven ikke blir til hinder for små bedrifter.

 

Innvandring og integrering  

    * Ha lukkede asylmottak.
    * Stramme kraftig inn på asyl- og flyktningepolitikken.
    * Ha en total omlegging av familieinnvandringspolitikken.
    * Sette i gang tiltak for å begrense familieinnvandring fra land utenfor EU/EØS. Viktige tiltak i den forbindelse er 24-årsgrense for ekteskap, tilknytningskrav, økte krav til forsørgerevne og forbud mot ekteskap mellom søskenbarn.

 
 

Rødt (R)  

Utdanning og forskning  

    * Gjeninnføre øremerket statlige midler til skolene.
    * Religions- og livssynsnøytral skole.
    * Styrke skolehelsetjenesten.
    * Høyere utdanning ikke skal privatiseres.
    * Universiteter og høyskoler ikke skal konkurrere økonomisk.
    * Full stipendiering til alle studenter uavhengig av studiepoengsproduksjon.

 
 

Kunst, kultur og medier  

    * Samme pris for bøker over hele landet.
    * Rusfrie kulturtilbud må bli styrket.
    * Tegneserier får sin egen innkjøpsordning gjennom Norsk Kulturråd.
    * Forlag ikke har rett til å eie bokhandler.
    * Økt pressestøtte som sikrer mangfoldet.

 
 

Familie og barn  

    * Gratis barnehage og SFO.
    * Overgangsstønaden for aleneforsørgere økes.
    * Overgangsstønaden for aleneforsørgere utvides til å gjelde i 10 år.
    * Fjerne kontantstøtten.
    * Selvstendig opptjening til foreldrepermisjon for begge foreldre.

 
 

Arbeid og næring  

    * Forsvare sykelønnsordninga.
    * Minstetrygdsatsen økes fra 1.8 G til 3 G.
    * Seks timers normalarbeidsdag med full lønnskompensasjon.
    * Lovfeste rett til heltid.

 
 

Innvandring og integrering  

    * Asylsøkere skal ha arbeidstillatelse mens saksbehandlinga pågår.
    * Samme trygderettigheter som gjelder for nordmenn skal også gjelde for innvandrere og flyktninger.
    * Å tilrettelegge for representasjon av innvandrere i folkevalgte organ.
    * Å si opp Schengen-avtalen.
    * Øke antallet kvoteflyktninger.
    * Klimaflyktninger skal få asylstatus i FN.
    * Ingen forbud mot hijab eller niqab.