Eldre “truer” velferdsstaten

Ikke lønnsomme, hevder enkelte: Innvandrere
Foto : Fanney Antonsdóttir
Det som truer velferdsstaten Norge er verken innvandrere eller asylsøkere. I følge regjeringens perspektivmelding er det eldrebølgen som er den største utfordringen.
0Shares

Norge blir stilt overfor betydelige utfordringer. Økt levealder vil utfordre bærekraften i våre offentlige finanser hvis ikke også avgangsalderen fra arbeidslivet øker. Det viser Perspektivmeldingen 2013, som Regjeringen presenterte nylig.

Perspektivmeldingen er regjeringens viktigste dokument og drøfter viktige utviklingstrekk i det norske samfunnet og i norsk og internasjonal økonomi fram mot 2060 med vekt på bærekraften i velferdsordningene. Konklusjonen i meldingen er klar og tydelig. Det er ikke innvandrere som er utfordringen, men en aldrende befolkning som skal motta mye overføringer i form av pensjon og utgifter til helse og sykehjemsplasser.

– Økt levealder er et tegn på et godt samfunn, men utfordrer samtidig bærekraften i offentlige budsjetter dersom ikke også arbeidsinnsatsen over livsløpet øker. Det skyldes at barn, ungdom og eldre i gjennomsnitt mottar mer fra fellesskapet enn de betaler inn, mens velferdsordningene i all hovedsak finansieres av befolkningen i yrkesaktiv alder. Kontrakten mellom generasjonene kan bli satt på prøve, sa finansminister Johnsen.

Om lag 60 prosent av veksten i sysselsettingen siden 2004 har kommet fra arbeidsinnvandring.

Ifølge regjeringens tall er sysselsatte i alderen 20-45 som bidrar mest til statskassen. Og om lag 60 prosent av veksten i sysselsettingen siden 2004 har kommet fra arbeidsinnvandring. Innvandrerbefolkningen består altså av en yngre og arbeidsdyktig befolkning sammenliknet med resten av befolkningen i Norge.

I perspektivmeldingen, som også henviser til SSBs prognoser, heter det følgende: “Dersom de som kommer i hovedsak også slår seg til i Norge, vil dagens høye innvandring ha liten betydning for forsørgelsesbyrden på lang sikt.” Arbeidsledigheten blant innvandrere i Norge er lavest i Norges sammenliknet med resten av Europa. Likevel er den høyere sammenliknet med resten av befolkningen.

Et annet interessant poeng i perspektivmeldingen er at dersom de arbeidsledige innvandrerne fikk jobb, ville samlet sysselsetting fram mot 2060 kunne øke med om lag 4,5 prosent. Det utgjør over en tredel av den økningen som er nødvendig for å bringe offentlige budsjetter i balanse. Altså kan innvandrere redde norsk økonomi, og bidra til å finansiere den aldrende norske befolkningens utgifter!

Så en klar oppfordring til nordmenn som sitter med arbeidsansvar i dag: Gi jobb til innvandrere nå, så vil det komme dere til gode senere når dere blir pensjonister.