– Friere hasj er mindre farlig enn liberalisert alkoholpolitikk

Willy Pedersen (61) er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Han mener cannabis-politikken i Norge er for streng
Foto : Javier Auris
Professor Willy Pedersen mener en liberalisering av alkoholpolitikken, slik justisministeren ønsker, vil få store negative konsekvenser for samfunnet. Avkriminalisering av cannabis mener han derimot kan være fornuftig. 

Nylig deltok professor Willy Pedersen på et seminar om reguleringen av cannabis i Uruguay sammen med den uruguayanske forfatteren Guillermo Garat og forsker Øle Jørgen Røgeberg.

Willy Pedersen, som i en årrekke har vært en aktiv deltaker i debatten om narkotika, er bekymret for at deler av regjeringen ønsker å liberalisere alkoholpolitikken i Norge:

 Justisminister Anders Anundsen (Frp) ønsker en veldig klar liberalisering av alkoholpolitikken. Det tror jeg vil få store negative konsekvenser for samfunnet, mye større konsekvenser enn en streng regulering av cannabis ville fått, uttalte han.

Du finner ikke en forsker som er tilhenger av den norske modellen med veldig strenge strafferammer.

Lang vei å gå
På seminaret forklarte Garat fra Uruguay om bakgrunnen for Uruguays regulering av cannabis. Om den nye narkotikapolitikk i Uruguay vil påvirke Norge, er likevel Pedersen tvilende til.

 Det er en veldig lang vei til at Norge åpner for regulert omsetning av cannabis slik vi ser i Uruguay og enkelte delstater i USA. Det vi kanskje kan håpe på i Norge, er å få en avkriminalisering av narkotika slik at mindre ressurser i straffeapparatet brukes på dette, sier Pedersen.

Ifølge statistikk som Pedersen la fram, soner en tredjedel av de innsatte ved norske fengsler narkotikarelaterte brudd.

– Du finner ikke en forsker som er tilhenger av den norske modellen med veldig strenge strafferammer, påpeker Pedersen.

Forandret syn på narkotika
Pedersen legger til at synet på narkotika er i forandring hos befolkningen. Blant annet er det mer forståelse for de virkelige skadevirkningene av alkohol og tobakk. Samtidig er synet på stoffer som cannabis mer realistisk og avbalansert enn tidligere.

Mindre organisert kriminalitet
Hva konsekvensene ville blitt for Norge dersom man åpnet for regulert salg av cannabis, er ikke Pedersen så sikker på, men han slår fast at det ville vært et hardt slag mot den organiserte kriminaliteten:

 Det er mulig forbruket vil øke, men man bør se hva som skjer i USA og Uruguay og vurdere deres erfaringer. Kontrollert omsetning av cannabis vil helt klart føre til at man får tatt proppen ut av den illegale økonomien, hevder han.

FAKTA

Cannabis i Uruguay
I 2012 begynte arbeidet med å vedta en lov om omsetting og bruk av cannabis innen lovlige rammer. Loven er nå vedtatt, men “praktiske hindringer” har gjort at den ennå ikke er satt ut i liivet. Det hersker usikkerhet om loven vil bli tatt i bruk i den form den nå foreligger fordi valget i oktober 2014 kan føre til at loven får mindre støtte.

Lovlig cannabis i USA
I delstaten Colorado er det allerede innført lover som på mange måter er mer liberale enn i Uruguay. Colorado har 5,3 millioner innbyggere mot Uruguays 3,3 millioner. Uruguay tillater borgerne å kjøpe 40 gram hasj i måneden, mot Colorados 28 gram per dag. Uruguay forbyr utlendinger å kjøpe cannabis, mens noe slikt forbud ikke finnes i Colorado. I Uruguay er grensen for virkestoffet THC satt til 15 prosent, mens Colorado ikke har noen øvre grense. 

Cannabis i Norge
Cannabis er forbudt i Norge, men i praksis straffes besittelse av små kvanta mildt. Etter legemiddelloven kan besittelse og bruk av cannabis straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder, eller begge deler. Det vanlige er et forelegg. Befatning med cannabis i større kvanta straffes for narkotikaforbrytelse med bøter eller med fengsel inntil 2 år.

Skadevirkninger
Den mest alvorlige virkningen av cannabis er at langvarig bruk øker risikoen for angst- og depresjonsreaksjoner og kan utløse psykoser hos disponerte individer.

KILDER: Denver Post, Lovdata.no og Folkehelseinstituttet