Internasjonal organisasjon på besøk i Norge

HUAIROU -OASEN Seminar på Norsk Folkehjelps lokaler sammen med innvandrerkvinner fra Oslo
foto: ABC
HUAIROU Commission er en internasjonal organisasjon som arbeider over hele verden for å hjelpe fattige kvinner.  Organisasjonen var nylig i Oslo for å  drøfte samarbeid med norske organisasjoner.
0Shares
Latest posts by Anne M. Kaltenborn Lunde. Bilder: Alfredo Biamont (see all)

HUAIROU Commission deltok i løpet av sitt Norges-besøk på to seminarer organisert sammen med OASEN, Kvinner Krysser Grenser, integreringsprogrammet til Norsk Folkehjelp Oslo og Utrop.

Organisasjonen ble startet i 1995 i Kina og fikk navnet etter den landsbyen der mange fattige kvinner samlet seg  for å si sin mening om kvinnespørsmål. Cirka 35 000 kvinner samlet seg i landsbyen Huairou mens FN konferansen ble holdt i Beijing.
Da ble kvinnene invitert til å starte en organisasjon som skulle gi råd til FN’s bosettingskommisjon ut fra lokale kvinners erfaringer og synspunkter. Organisasjonen har fortsatt å arbeide for å få fram lokale kvinners synspunkter. De har også arbeidet for å styrke grassrot (lokale, uorganiserte) kvinner. Formålet er å styrke og organisere grasrot kvinner slik at de får delta i utviklingen og ledelsen/driften av sitt lokalsamfunn som likeverdige partnere. Slik klarer kvinnene på grasrota å bedre levekårene i egne lokalsamfunn og redusere fattigdom.
Syv nettverk
Siden 1995 har organisasjonen blitt et nettverk av nettverk, syv nettverk fra hele verden er nå samlet i Huairou. HC samarbeider med  nasjonale og lokale myndigheter. Organisasjonen samarbeider også og har avtaler med en rekke FN-avdelinger, internasjonale organer som Verdensbanken, EU og internasjonale frivillige organisasjoner mv. Organisasjonen får pengestøtte  fra en rekke land som bla Norge, Sverige, Nederland mv.
Lederen av organisasjonen, som også startet og bygget opp virksomheten, har fått FN’s høyeste utmerkelse for sitt arbeid med grasrot kvinner.  
HUAIROU-kommisjonnen Seminar på Utrops lokaler
Foto : ABC
Har hjulpet mange tusen kvinner 
Anne M. Lunde fra Norge, Suranjana fra India, Violet fra Kenya, Erlinda og Lina fra Norge og Sandra fra New York. – Huairou kommisjonen i Oslo på Utrops lokaler
Foto : ABC
Organisasjonen har prosjekter i 54 land i alle regioner i verden. De har hjulpet kvinnene til å organisere seg, til å lære av hverandre, og trent de opp til å forhandle og samarbeide med lokale og nasjonale myndigheter. Kvinner på grasrota arbeider nå med lokale og nasjonale myndigheter på en rekke områder. De informerer og lærer opp lokale myndigheter om forhold og forbedringsmuligheter i deres lokalsamfunn.
Seminar Huairou Commision_Oasen i Oslo
Foto : ABC
Grasrot-ledere deltar nå sammen med HC på internasjonale møter og konferanser over hele verden. På grunn av kvinnenes deltakelse på alle disse arenaene har nå mange innsett at kvinner på grasrota er en viktig ressurs. Kvinnenes innsats bidrar til en mer miljøvennlig utvikling og til å redusere fattigdom.
Violet Shivutse- Kenya, Huairou Kommisjonen i dialog med kvinner i Oslo
Foto : ABC
HC finansierer sitt arbeid ved penger de får fra FN, ulike land, nasjonale og internasjonale organisasjoner. Som nevnt over, har Norge i flere år gitt HC støtte til en rekke aktiviteter. Nordiske, europeiske og andre land  har over årene også støttet HC’s virksomhet finansielt.
Suranjana Gupta, Sandra Schilen og Violet- Huairou Kommisjonen med innvandrer kvinner i Oslo
Foto : ABC
Samarbeid med norske organisasjoner
HC kom til Norge i høst for å fortelle om sitt arbeid med norske myndigheter og frivillige organisasjoner. HC deltok bl a i en konferanse på Habitat-dagen om matproduksjon i byer ved klimaendringer. De deltok også i en FN-konferanse om korrupsjon. 
Delegasjonen fra HC deltok også i to seminar for innvandrerkvinner. Der fortalte delegasjonen hvordan kvinner i mange lokalsamfunn hadde laget selvhjelpsgrupper, og hvordan de hadde organisert seg, og hvordan de på eget initiativ og med noe hjelp fra HC hadde lært seg ferdigheter og kommet aktivt med i samfunnet.  
Erfaringene fra grasrot-kvinnene over hele verden kan være eksempler også for innvandrerkvinner i Norge, og omvendt.

Klimaendringer og tilpasning
Mange kvinegrupper i Asia og Latin-Amerika som har opplevd naturkatastrofer arbeider nå med nye tiltak i lokalsamfunnet for å hindre skader hvis det kommer nye naturkatastrofer. Noen grupper har laget sitt eget kartleggingssystem av risikosteder i lokalsamfunnet. Når de har gjort det, samarbeider de med de lokale myndighetene for å utbedre disse stedene. 
Andre har prøvd ut nye matsorter og steder disse kan vokse uten å bli ødelagt av flom og liknende. Kvinner som har opplevd tsunamier, har organisert seg for å formidle deres erfaringer og for å få delta i oppbyggingen etter ødeleggelsene.
HC støtter gruppene ved å arrangere og bekoste møter og seminarer hvor de kan fortelle om sitt arbeid og trene nye grupper til liknende arbeid, såkalt ”peer learning” – ”læring av likemenn”.
HIV/aids og hjelpetiltak
HC organiserer og støtter kvinnegrupper i endel lokalsamfunn i deres arbeid  med hiv/aids rammete familier. Det er ofte fattige kvinner som har disse oppgavene. HC hjelper de å skaffe midler til hjelpetiltak, trener de fattige kvinnene til samarbeid med lokale myndigheter, og bidrar til at deres synspunkter kommer fram på nasjonalt og internasjonalt nivå.
Også på dette feltet bruker HC ”grasrot-akademier” til opplæring av kvinnene. HC arrangerer og bekoster slike trenings- og opplærings seminarer på alle sine arbeidsområder. 

Retten til bolig, eiendom, jord
I mange samfunn har kvinnene færre rettigheter enn mennene. De har ofte ikke rett til å eie bolig, eiendom, ikke arverett mv.
HC prøver i denne kampanjen å støtte og hjelpe kvinnene til å få like rettigheter til  jord, eiendom, arv og lignende slik at kvinnene kan dyrke og ha råderett over jorden. Da kan de bygge opp et livsgrunnlag for seg og sin familie, – og dermed komme ut av fattigdom.
Deltakelse
I denne kampanjen HC  trener fattige kvinner i forskjellige ferdigheter og virkemidler som de kan bruke for å få delta i ledelse av lokalsamfunnet og i andre lederoppgaver. I denne kampanjen brukes mye dialog møter der grasrot ledere og HC styrer debatter mellom grasrot-kvinner og lokale myndigheter.

Store prosjekter
I tillegg til de fire arbeidsområdene samarbeider, som nevnt, HC med flere FN avdelinger. Der er de med på blant annet en rekke prosjekter, som ”Safer Cities” som skal gjøre byer tryggere for kvinner og unge jenter. De samarbeider med en FN-avdeling, ”UN Women”, for å få grasrotkvinners erfaringer og synspunkter med all FNs virksomhet.

De er også rådgivere eller i kontakt med en rekke internasjonale institusjoner og organer, som Verdensbanken, EU, som nevnt over.

HUAIROU -OASEN Seminar på Norsk Folkehjelps lokaler sammen med innvandrerkvinner fra Oslo
Foto : ABC