Stans i behandlingen av somaliske asylsøknader

0Shares

I den korte perioden når saker ikke behandles vil departementet, sammen med UDI og UNE, vurdere hvordan disse sakene skal behandles fremover. Bakgrunnen er at det har vært en meget sterk økning i antall somaliske asylsøkere som kommer til Norge den siste tiden. Sammen med Storbritannia og Sverige skiller Norge seg ut som et mål for somaliere som søker asyl i Europa.

I løpet av de siste fem årene har det kommet ca. 5 800 somaliske asylsøkere til Norge. De første syv månedene i år kom det 1 036 asylsøkere, ikke langt unna det totale antallet somaliere som kom i hele i 2002 og 2001. Det sitter nå ca. 2100 somaliere i statlige mottak. Norske myndigheter har også erfart misbruk av reisedokumenter blant personer i denne gruppen. Mange, også fra denne gruppen, kommer uten noen form for reisedokumenter. Dette gjør det vanskelig å vite hvilke land de har reist gjennom på vei til Norge. Det er et generelt prinsipp at det første trygge landet en asylsøker kommer til, har ansvaret for å behandle asylsøknaden. I de tilfeller der man kan fastslå at asylsøkere har hatt opphold i land som inngår i det såkalte Dublin-samarbeidet, vil de fortsatt bli overført til det aktuelle landet.

Mye tyder på at en større tilstrømning fra Somalia ikke er et uttrykk for en forverret sikkerhetssituasjon i landet. Det er like mye et uttrykk for at generelt vanskelige sosiale og økonomiske forhold gjør at mange ser for seg en bedre fremtid ved å ta opphold i andre land. Det er høyst forståelig at somaliere, som andre, ønsker det beste for seg og sine familier. Løsningen på en vanskelig økonomisk situasjon i hjemlandet kan imidlertid ikke være å søke asyl. Det er derfor viktig at vi ikke ”premierer” forsøk på misbruk av asylinstituttet.

Mange somaliere kommer fra områder som er og har vært relativt rolige og stabile. Relativt få somaliske asylsøkere kan dokumentere individuell forfølgelse. De siste årene har under en prosent av asylsøkerne fra Somalia fått asyl i Norge, mens i gjennomsnitt 80 prosent har fått opphold på humanitært grunnlag. I første halvår i år har vel en halv prosent fått asyl, 41 prosent er innvilget opphold på humanitært grunnlag av flyktninglignende grunner og 44 prosent opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn. Jeg vurderer det som svært sannsynlig at det relativt store antall personer som er gitt en tillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn, men som ikke er funnet å ha et beskyttelsesbehov, kan være en av hovedårsakene til den store tilstrømningen av asylsøkere fra Somalia.

Andre europeiske land har endret sin praksis overfor asylsøkere fra Somalia og avslår nå flere saker. På denne bakgrunn mener jeg det er nødvendig å gå gjennom behandlingen av somaliske asylsøkere for å harmonisere Norges praksis med praksis i andre land. Dette vil på lengre sikt trolig bidra til å redusere ankomster fra Somalia. Men jeg vel understreke at alle søknader skal behandles individuelt og at alle som har et reelt beskyttelsesbehov skal få beskyttelse.

Gjennomgangen vil i første rekke legge vekt på praksis og returspørsmål. Departementet vil se på innstramninger i praksis, men planlegger ikke innstramninger overfor søkere med et individuelt behov for vern. Departementet vurderer blant annet å legge sterkere individuelle og konkrete vurderinger til grunn for eventuelt å gi oppholdstillatelse av flyktninglignende grunner eller på grunn av sterke menneskelige hensyn. Vi vil fortsatt se spesielt på kvinners situasjon.

Jeg vil også vurdere om det skal settes i verk informasjonstiltak om norsk innvandringspolitikk i Somalia og viktige transittland. Det har hittil ikke vært mulig å få til tvangsmessige returer av asylsøkere med avslag til Somalia. Departementet vil derfor også se nærmere på muligheten for en bedre tilrettelegging av frivillig retur og tilbakevending til Somalia.

Gjennomgangen foretas selvfølgelig i nært samarbeid med UDI og UNE. Dersom det viser seg at dagens handlingsrom ikke er tilstrekkelig for en endring av praksis overfor somaliske asylsøkere, vil jeg vurdere endringer i utlendingsforskriften.