Vern de unge mot tvangsekteskap

0Shares
Latest posts by barne- og likstillingsminister Karita Bekkemellem (see all)

Hvis du tvinger noen til ekteskap kan det medføre fengselsstraff på opp til tre år. Det er også forbudt etter norsk lov å reise til hjemlandet med barna for å tvinge dem til å gifte seg. Et ekteskap som har blitt gjennomført med bruk av tvang kan ugyldiggjøres.

Vi vet ikke hvor mange som opplever å bli tvunget til å gifte seg mot sin vilje i Norge, men kompetansemiljøer rapporterer at dette er et stort problem i blant mange minoriteter, og at vi må regne med relativt store mørketall. For to dager siden møtte jeg flere unge mennesker som fortalte sterke historier om tvang da jeg besøkte SEIF.

I verdenserklæringen om menneskerettighetene heter det at: «Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller». FNs konvensjon om å avskaffe alle former for diskriminering av kvinner pålegger også alle stater som har ratifisert konvensjonen, til å treffe alle egnede tiltak for å avskaffe diskriminering av kvinner som omhandler ekteskap og familieforhold. Blant annet skal myndighetene sørge for at kvinner og menn har «samme rett til fritt å velge ektefelle og inngå ekteskap bare med sitt eget frie og fulle samtykke».

Vi har satt i gang en rekke tiltak og har hatt to handlingsplaner om tvangsekteskap i Norge. I tillegg har vi gjort en rekke lovendringer som skal hindre tvangsekteskap. Den første juni i år trer nye bestemmelser i ekteskapsloven i kraft. De skal motvirke tvangsekteskap, stedfortreder ekteskap, barneekteskap og polygami. Det er altså ikke mulig å omgå norsk lov ved å reise utenlands og inngå ekteskap der. De nye reglene skal også gjøre det lettere å komme ut av et tvangsekteskap. Ekteskap inngått i utlandet vil altså ikke bli anerkjent i Norge hvis en av partene er under 18 år når de gifter seg. Begge parter må ha vært tilstede under vigselen og ingen kan allerede være gift. Dette gjelder når minst en av partene er norsk statsborger eller fast bosatt i Norge når ekteskapet blir inngått. Dette vil altså gjelde selv om ekteskapet er gyldig i vigselslandet. Jeg er opptatt av å tette så mange hull som mulig for å forhindre tvangsekteskap, og det skal derfor ikke være mulig å omgå norsk regelverk ved å inngå ekteskap i utlandet.

Jeg er særlig glad for at disse lovendringene tar sikte på å forhindre at barn tvinges til å inngå ekteskap. Det er viktig å være oppmerksom på at det er alderen på vigselstidspunktet som er avgjørende. Det skjer også en innstramming i fylkesmannens mulighet for å gi tillatelse til inngåelse av ekteskap for søkere under 18 år. For søkere under 16 år vil det ikke bli mulig å gi slik tillatelse. For søkere mellom 16 og 18 år skal tillatelse bare kunne gis hvis det foreligger sterke grunner. Denne endringen er i samsvar med straffeloven som sier at det er straffbart å inngå ekteskap med noen under 16 år.

Nå rett før sommerferien vil jeg rette en henstilling til alle som ser at unge kan stå i fare for bli tvangsgiftet om å melde i fra til Informasjonstelefonen mot tvangsekteskap 815 55 201. Det er ofte når familien tar de unge med til hjemlandet at tvang og vold skjer.