Enklere å utvise utlendinger

0Shares
Plitisk rådgiver Roger Iversen (H), Kommunal- og regionaldepartementet
Latest posts by Plitisk rådgiver Roger Iversen (H), Kommunal- og regionaldepartementet (see all)

Regjeringen har foreslått innskjerpinger i lovteksten som skal gjøre det lettere å utvise kriminelle utledninger som har opphold eller bosettingstillatelse i Norge.

Regjeringens forslag til lovendring vil innebære at en utlending kan utvises for straffbare handlinger som har en lavere strafferamme enn hva dagens lovgivning gir grunnlag for. Hovedformålet bak endringsforslaget er å bedre situasjonen for dem som er utsatt for vold og trakassering der overgriper er utenlandsk borger.

Det presiseres at utvisning verken etter gjeldende regler eller i fremtiden vil skje automatisk. Når en utenlandsk borger i Norge er dømt for et straffbart forhold som i utgangspunktet kan føre til utvisning, skal det alltid gjøres en vurdering av om utvisning vil innebære et uforholdsmessig inngrep overfor utlendingen selv eller dennes nærmeste familie. Denne forholdsmessighetsvurderingen er svært viktig i saker om utvisning, og vil kunne avverge utvisning der dette vil være urimelig.

Det sentrale med forslagene å forhindre umotivert vold. At forslagene også rammer tilfelle der en person er dømt for å bære kniv, eller for skadeverk er ikke urelevant i denne sammenheng. Også tyveri vil kunne føre til utvisning. Det må imidlertid understrekes at det alltid vil bli vurdert om utvisning vil være en uforholdsmessig inngripen i vedkommendes familieliv, før det fattes et utvisningsvedtak. Det er fullt mulig at det her vil være et skille mellom saker som vedrører vold mot familien, og annen kriminalitet når vi ser på saker som ligger tett opp under den nedre strafferammen. Dette vil vi over tid kunne se ut fra de vedtak som utlendingsmyndighetene eventuelt vil komme til å treffe i slike saker.