48-timersprosedyren i asylsaker

0Shares

Jeg vil presisere at rettsikkerhet er et grunnleggende prinsipp i norsk forvaltning, og at Regjeringen ikke legger opp til å innføre prosedyrer som truer denne. Samtidig har det de siste årene vært en kraftig tilstrømning til Norge av personer uten beskyttelsesbehov. For å gi et signal til disse og for å kunne bruke ressursene på de som virkelig trenger det, har Regjeringen ansett det som nødvendig å sette i verk tiltak. I tillegg er det et overordnet mål for Regjeringen at alle saker skal ha kortest mulig saksbehandlingstid. Dette til beste også for asylsøkerne.

Dette er bakgrunnen for at man 1.januar i år innførte en såkalt 48-timersprosedyre for asylsøkere fra trygge land. Hurtigprosedyren gir en like grundig behandling av den enkelte saken som ved den ordinære prosedyren. Forskjellen er nå at den enkelte saken nå behandles umiddelbart. Alle søknader behandles individuelt. Kommer det frem opplysninger under saksbehandlingen som reiser den minste tvil om hvorvidt søkeren har behov for beskyttelse, skal saken umiddelbart overføres til den vanlige prosedyre. Asylsøkerne mottar på vanlig måte informasjon fra en frivillig organisasjon (NOAS). Søkerne har klagerett på vedtaket og mottar i den forbindelse nødvendig advokatbistand.