Ventetiden i UDI har gått ned

0Shares
Latest posts by Karl Erik Sjøholt, avdelingsdirektør Utlendingsdirektoratet (UDI) (see all)


Familieinnvandring er en stor og viktig del av innvandringen til Norge. Ved utgangen av september i år var det kommet inn 11.960 saker om familieinnvandring. I samme tidsrom ble det behandlet 12.859 saker innen samme kategori. Om lag 75 % av disse sakene i UDI fører til innvilgelse.


Tilførsel av ressurser og effektivisering av sakshandsbehandlingen har ført til at behandlingstidene har gått vesentleg ned. Men uansett hvor lange de gjennomsnittlige saksbehandlingstidene er, vil enkelte saker kunne få lengre saksbehandlingstid, blant annet fordi det er vanskeligere å skaffe dokumentasjon på identitet og slektskap fra enkelte land enn andre.


Når særskilte forhold tilsier at det er behov for raskere behandling av ei sak enn vanlig, legger UDI så langt det er mulig til rette for dette.


Dette er fakta om saksbehandlingstider i familieinnvandringssaker i dag:


– Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for familieinnvandringssaker er redusert med omkring 24 % i årets åtte første måneder, sammenlignet med de åtte første månedene av 2004, fra 229 dager til 175 dager.


– 36 % av alle familieinnvandringssaker fikk i åretes første åtte måneder vedtak før det var gått tre måneder fra saksopprettelse. 65 % fikk vedtak før det var gått seks måneder.


– Restansen av familieinnvandringssaker er redusert fra omkring 7.500 ved inngangen til 2004 til omkring 4.000 ved utgangen av september i år.


I tillegg er det innført rutiner for systematisk oppfølging av alle eldre saker for på den måten sikre at saksbehandlingstiden blir så kort som overhodet mulig.


I tillegg har UDI effektivisert selve saksbehandlingen av familieinnvandringssaker ved å foreta en fullstending gjennomgang av saken umiddelbart etter at den er registrert. Dette for å skille ut saker som kan behandles raskt, og starte prosessen med innhenting av opplysninger i saker der det er nødvendig.


UDI har forståelse for at personer som søker familieinnvandring kan oppfatte ventetiden som ubehagelig lang. Tillatelse til å få utenlandske familiemedlemmer til Norge er av stor betydning for den enkeltes livskvalitet. Ekteskap mellom norske borgere og utlendinger er også blitt stadig vanligere. Det å kunne være sammen med familien sin er positivt ikke bare for den enkelte familie, men også for integreringen. Dette er hensyn som UDI alltid har tatt og fortsatt vil ta, i våre anstrengelser for å redusere ventetiden til et minimum.