Familiegjenforening

0Shares

Underholdskrav kan oppfylles ved arbeidsinntekt, egne midler, trygdeytelser, evt en kombinasjon av forskjellig type inntekt. Sosialstøtte kan imidlertid ikke regnes som inntekt ved beregning av om underholdskravet er oppfylt.

Det stilles ikke krav om forsørgelse dersom søkeren er:

*ektefelle, samboer eller barn til en person som har fått innvilget asyl eller er overføringsflyktning. Ekteskapet må være inngått før herboende referansen reiste inn i riket og fremmet søknad om asyl.

*ektefelle, samboer eller barn av nordisk borger som har bodd i Norge de siste tre årene. Det er en forutsetning at partene har vært gift eller samboere i minst tre år og at begge parter har fylt 23 år

*ektefelle, samboer eller barn av utlending med bosettingstillatelse. Det er en forutsetning at partene har vært gift eller samboere i minst tre år og at begge parter har fylt 23 år

*foreldre eller søsken under 18 år til et barn som er overføringsflyktning eller som har asylstatus i Norge
forelder som har forelderansvar og bor fast sammen med norsk barn

*forelder som utøver samværsett med barn bosatt i Norge sammen med den andre av foreldrene.

Det kan dessuten gjøres unntak fra kravet om forsørgelse hvis:

*søkeren er ektefelle eller samboer til norsk borger forutsatt at begge parter har fylt 23 år, eller barn til norsk borger
det foreligger særlig sterke menneskelige hensyn

Bolig

For andre familiemedlemmer enn de nærmeste er det et vilkår at den de skal gjenforenes med i Norge har en bolig med plass til å huse dem.

Øvrige vilkår

Det gjøres oppmerksom på at det ofte stilles ytterligere vilkår i lov eller forskrift som må være oppfylt før en tillatelse kan innvilges. Se lov eller forskrift for detaljerte vilkår knyttet til de enkelte søkergruppene.