God inntektsutvikling for innvandrere

Husholdninger der hovedinntektstakeren har ikke-vestlig landbakgrunn, hadde i 2006 en realvekst i inntekt etter skatt per forbruksenhet på 3,2 prosent. Dette var en sterkere inntektsvekst enn i befolkningen totalt dette året, der tilsvarende vekst var på 2,6 prosent, viser statistikken.

Inntektsnivået til innvandrerhusholdningene ligger likevel klart under det generelle inntektsnivået i befolkningen.

Økt yrkestilknytning
En viktig forklaring er, i følge SSB, økt yrkestilknytning i denne gruppen. Arbeidsledigheten har synket kontinuerlig blant innvandrerbefolkning og er på historisk lavt nivå.