Frivillig kurs for innvandrere

0Shares

I den nye loven om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere blir ordningen gjort frivillig fra 1. september i år til 1. september 2004. Fra 1. september neste år blir ordningen obligatorisk.

Hensikten med loven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet til deltakelse i yrkes- og samfunnslivet.

Deltakelse i programmet gir rett til en introduksjonsstønad som er satt til to ganger folketrygdens grunnbeløp. Fravær uten gyldig grunn vil føre til trekk i stønaden.

Hovedelementene skal være opplæring i norsk og i samfunnskunnskap. Undervisningen skal også forberede til videre opplæring eller nærmere tilknytning til yrkeslivet. Introduksjonsprogrammet skal være en heldagsbeskjeftigelse. Programmene skal som hovedregel ikke vare mer enn to år.