Boligtilbud ved krise om tvangsekteskap

0Shares

For å gjøre tilbudet om kriseboliger kjent, har Husbanken laget en brosjyre om hvilke tilbud som finnes. Brosjyren er beregnet på ansatte i offentlige virksomheter og folk i frivillige organisasjoner som kommer i kontakt med ungdom som trues med eller utsettes for tvangsekteskap, og har behov for bolig. Den primære målgruppen for brosjyren er de som i sitt daglige arbeid er i kontakt med ungdom med minoritetsbakgrunn som befinner seg i en krisesituasjon, og som har behov for å flytte hjemmefra for en kortere eller lengre periode.

Tiltak i en krisesituasjon
Ungdommer som kommer i konflikt med sin familie pga. tvangsekteskap eller risiko for å bli utsatt for det, kan bli nødt til å flytte hjemmefra for en lengre eller kortere periode slik at tvangssituasjonen kan avklares og tiltak settes i verk. Behovet for et trygt sted å bo i slike situasjoner har erfaringsmessig en varighet fra tre måneder til ett år. Husbanken har etablert et samarbeid med noen utvalgte kommuner. Gjennom dette samarbeidet er ti boliger med nødvendig utstyr gjort tilgjengelig for ungdom som er kommet i en slik tvangssituasjon. Tilbudet gjelder for hele landet.

Hittil har de fleste henvendelser fra ungdommer i krise blitt fulgt opp av forskjellige frivillige organisasjoner. På grunn av organisasjonenes erfaringer og kunnskap på dette området og deres kontakt og tilgjengelighet overfor ungdom, er det ønskelig at deres arbeid for og med ungdommene kan fortsette som i dag. Husbanken vil i samarbeid med kommunene sørge for at boliger stilles til disposisjon på kort varsel.

Oppfølging
Det er viktig at ungdommen får oppfølging med hensyn til å avklare egen situasjon, forholdet til familien og for å planlegge for framtiden. Den enkelte ungdom kan i tillegg ha behov for å få kontakt med offentlige instanser for å få hjelp (eks. sosialkontoret). Å skaffe et alternativ bosted når en krisesituasjon oppstår er et viktig bidrag. Det løser likevel ikke grunnlaget for tvangssituasjonen. Erfaringer tilsier at i løpet av en periode på inntil ett år vil de fleste ungdommer ha fått avklart hva de skal og kan gjøre i framtiden. Andre bostedsmuligheter i krisesituasjoner bør også vurderes når ungdom blir utsatt for en tvangssituasjon.

Andre akutte løsninger
Av praktiske årsaker må det regnes med at det kan ta inntil tre dager å få tilgang til en av de disponible boligene. Det kan derfor være behov for helt akutte og umiddelbare tiltak.

Krisesenter
Dette er et tilbud til mishandlede kvinner over 18 år som har behov for beskyttelse. Sentrene kan kontaktes hele dagen og tilbyr i tillegg bistand til å ta kontakt med offentlige instanser for å få nødvendig hjelp.

Barnevernstjenestens omsorgstiltak
Barnevernstjenesten har en rekke tiltak for barn under 18 år. Beredskapshjem gir mulighet til midlertidig plassering mens familiens situasjon vurderes og avklares. Vanlige norske familier med ressurser i forhold til barn og ungdom stiller sine hjem til disposisjon.

Fosterhjem og institusjon er tiltak beregnet for barn som har behov for et permanent langvarig omsorgstilbud.

Institusjon for barn og mor
Dette er et tilbud til mødre med små barn som trenger råd og assistanse til å fungere som omsorgsperson for barnet. Gir også tilbud til gravide og mødre som trenger et beskyttet botilbud for kortere eller lengre tid.

Bolig hos andre slektninger/venner
Flytting til annen familie eller bekjente vil som regel være lite ønskelig for ungdom som utsettes for tvang. Det kan imidlertid være en løsning dersom aktuelle slektninger/venner har respekt og forståelse for ungdommens valg.

Hotell, pensjonat og private utleietilbud må også vurderes som akuttløsninger.

Bolig
En aktuell bolig skal være utstyrt på en måte som tillater ungdommen å kunne leve en mest mulig normal hverdag fra innflyttning. Lokaliseringen skal gi anledning til at ungdommen fortsetter med ordinære aktiviteter som skole og fritidsaktiviteter og sørge for anonymitet som ungdommens sikkerhet tilsier. Frivillige organisasjoner og offentlige instanser som har erfaringer på dette området, er de best egnede til å uttale seg om lokalisering og sikkerhetsregler.

Sikkerhet
For å ivareta ungdommenes sikkerhet i en krisesituasjon er det ekstremt viktig at offentlige ansatte og alle som har kontakt med ungdommene ikke gir fra seg informasjon som kan bidrar til å bekjentgjøre de aktuelle boligtiltakene og dermed setter sikkerheten til ungdommene i fare.