Flykaprerne får avslag, men kan ikke sendes ut

0Shares

Brødrene kan i dag ikke returneres til Iran uten at det vil komme i konflikt med våre forpliktelser etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

Det følger av utlendingsloven at departementet kan instruere Utlendingsdirektoratet om avgjørelsen av enkeltsaker som involverer hensynet til rikets sikkerhet eller utenrikspolitiske hensyn. Kommunal- og regionaldepartementet har i denne saken valgt å bruke instruksjonsmyndigheten fordi Norge har internasjonale forpliktelser om å bekjempe flykapring. Utlendingsdirektoratet har etter dette truffet vedtak om å gi en begrenset oppholdstillatelse til de to brødrene i henhold til departementets instruks.

Kommunal- og regionalministeren har lagt avgjørende vekt på Utlendingsdirektoratets fagkyndige vurderinger som konkluderer med at de to brødrene ikke kan sendes tilbake til Iran uten at dette kommer i strid med internasjonale forpliktelser Norge er bundet av. Direktoratet anser at brødrene i Iran risikerer overgrep i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Det har vært undersøkt om brødrene kan returneres til andre land de har en nær tilknytning til. Det har vist seg å ikke være mulig.

Kommunal- og regionalministerens instruks innebærer at det gjøres vesentlige begrensninger i de arbeids- og oppholdstillatelser som direktoratet innvilget de to brødrene i 2002.

Den tillatelsen brødrene nå får vil derfor ikke gi rett til familiegjenforening eller rett til å opparbeide seg en varig tillatelse i Norge (bosettingstillatelse). Tillatelsen er midlertidig og tidsbegrenset til ett år. Endrede forhold i Iran vil kunne medføre at brødrene mister sin tillatelse i Norge og sendes tilbake til hjemlandet. At tillatelsen er midlertidig innebærer også at det ikke vil bli satt i verk tiltak for å integrere de to brødrene ytterligere i det norske samfunnet. Brødrene vil derfor ikke omfattes av den nye introduksjonsordningen, og vil heller ikke ha rett til norskopplæring.

– Etter min vurdering er Norge ikke forpliktet til å gi personer som er utelukket fra flyktningstatus vanlige fullverdige tillatelser, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg. Den tillatelsen som nå gis er det som ligger nærmest opp til Danmarks bruk av tålt opphold. De to brødrene hadde tålt opphold i Danmark før de søkte asyl i Norge.

(Kilde: KRD)