Nytt tiltak mot menneskesmugling

Lovendringen innebærer at det ikke lenger er et vilkår for å kunne straffe bakmenn at de har hatt “vinnings hensikt” når de har hjulpet en utlending ulovlig til Norge. Det gjøres imidlertid unntak fra straff i tilfeller der den som er hjulpet inn i Norge har et reelt behov for beskyttelse, og der Norge i tillegg er det første trygge land asylsøkeren bringes til.

Forslaget har bakgrunn i et EU-direktiv med formål å bekjempe menneskesmugling som internasjonal kriminalitet.

Det er også gjort endringer i Utlendingsnemndas adgang til å omgjøre egne, negative vedtak. Omgjøring til gunst for utlendingen vil bare skje dersom utlendingen har behov for beskyttelse eller det foreligger særlig sterke menneskelige hensyn eller dersom omgjøring er nødvendig som følge av internasjonale forpliktelser.