UDI lanserer tolkeportal

De best kvalifiserte har tatt tolkeutdanning eller avlagt statsautorisasjonsprøven. Målet er at de best kvalifiserte tolkene blir brukt først.

Nasjonalt tolkeregister skal bidra til å gi tolkebrukere bedre oversikt og kontroll over kvaliteten av de tolketjenestene som tilbys på markedet. Registeret er et innsynsregister med allmenn tilgang. Det inneholder ikke bestillingsfunksjoner.

Nasjonalt tolkeregister er et redskap for tjenesteyterne i offentlig sektor til å sikre lik behandling av minoritetsspråklige. Målet er at registeret skal kunne fungere som et incentiv for personer til å ta tolkeutdanning og føre til økt profesjonalisering av tolkefeltet, i følge en pressemelding fra UDI.

Nasjonalt tolkeregister er operativt på Internettplattformen www.tolkeportalen.no som er registerets inngangsport. Tolkeportalen skal være en møteplass for alle som på ulike måter har interesse for tolkespørsmål, som tolkebrukere, -bestillere, tolkeformidlere, tolker, planleggere og utdannings- og kompetansesentra. Her vil man finne nyttig informasjon og kunne lese om nyheter på tolkefeltet.

Utlendingsdirektoratet (UDI) er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor og har system- og driftsansvar for Nasjonalt tolkeregister og Tolkeportalen. Per i dag har 319 tolker sendt søknad om opptak i registeret, og 168 tolker er registrert. Registeret er ennå i sin oppstartsfase og antallet tolker i registeret vil øke. UDI tilrettelegger for at det igangsettes kvalifiseringstiltak som tolkeutdanning og kurs i språk hvor det trengs tolk. Økt tilgang til tolker, riktig bruk av tolk og kvalitetssikring