Innvandrere inkluderes i IA-avtalen

– Med denne avtalen viderefører myndighetene og partene det konstruktive samarbeidet som er inngått for å få et mer inkluderende samfunn, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

– Jeg er glad for at alle parter i arbeidslivet er enige om at det er behov for et forsterket fokus på å redusere sykefraværet og uførepensjoneringen, øke avgangsalderen i arbeidslivet og sikre rekrutteringen av personer med redusert funksjonsevne og andre utsatte grupper i arbeidslivet, sier statsråden.

Partene er enige om å videreføre delmålet om en reduksjon i sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået i andre kvartal 2001. Avtalen er basert på at regjeringen ikke vil foreslå endringer i sykelønnsordningen, med mindre partene er enige i dette.

Partene er videre enige om at det er utilfredsstillende at delmålene knyttet til avgangsalder og rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne i inneværende avtale ikke er nådd. Dette har vært den største utfordringen ved utformingen av en ny avtale. Her har man ikke kommet langt nok. Av den grunn er det enighet om at partene våren 2006 skal konkretisere mål og vurdere tilpasninger i virkemiddelbruken for å sikre et forsterket fokus og en fornyet innsats på disse feltene.

Partene er enige om at et inkluderende arbeidsliv stiller krav til inkludering av alle grupper som har problemer med å få innpass i arbeidslivet, ikke bare personer med redusert funksjonsevne. Avtalen kan være et virkemiddel for å motvirke diskriminering i arbeidslivet generelt.

Innvandrere inkluderes

– Mange innvandrere sliter med å komme inn i arbeidslivet. Jeg er glad for at alle parter oppfatter det som kanskje den største inkluderingsutfordringen i Norge, sier Hanssen.

Det viktige nå er at vi får til et felles løft for denne gruppen. – Jeg vil invitere partene i arbeidslivet til å samarbeide om handlingsplanen om integrering av innvandrere som skal legges fram høsten 2006, sier statsråd Bjarne Håkon Hanssen.

YS positiv

— Det har vært en uventet tøff prosess, men jeg er veldig godt fornøyd med resultatet, ikke minst statsrådens tydelige bekreftelse på at mangfold og innvandrere skal tas på alvor, sier YS-leder Randi G. Bjørgen.

– Vi har lenge vært opptatt av at IA-avtalen i seg selv skal bli mer inkluderende. Derfor har vi ment at det er nødvendig å snakke om mangfold på en måte som ikke stigmatiserer noen grupper, men som anstrenger seg for å oppfylle arbeidslinja for alle grupper som ikke har et arbeidsforhold, sier Bjørgen:

– Jeg er glad for at statsråden så tydelig har delt vårt syn på dette punktet. YS har ganske alene blant annet vært opptatt av å ta på alvor den utfordringen som ligger i en urovekkende og uakseptabel høy ledighet blant innvandrere. Forhandlingsprosessen rundt avtalen har til min skuffelse avslørt stor motvilje mot å forplikte seg på dette punktet. Vi er likevel kommet frem til en løsning som jeg tolker på samme måte som statsråden; innvandrerledigheten omfattes i realiteten nå også av avtalen.

Her er hele avtalen: Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009