Norsk asyl- og innvandringspolitikk: rettighetstap og mistenkeliggjøring?

4Shares
Flyktning- og innvandringspolitikken i Norge har over lang tid vært preget av stadige innstramninger. Noen av dem er så store at blant annet FNs høykommissær for flyktninger og NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere) mener de er i klar strid med flyktningkonvensjonen. Mange av innstramningene rammer mennesker som allerede har rett til å oppholde seg i Norge. Deres liv blir vanskeligere, fordi de blir ledd i en avskrekkingsstrategi, hvor Norge ønsker å framstå som så strenge at asylsøkere velger å reise til andre land.
Hvordan er asyl- og innvandringspolitikken strammet inn? Hvordan har den politiske samtalen om flyktninger og innvandrere endret seg? Hvilke konsekvenser får innstramningene, både for flyktningers mulighet til å få beskyttelse i Norge og for integreringen av bosatte flyktninger og innvandrere? Hva vil skje nå i den aktuelle situasjonen med mange ukrainske flyktninger? Hva fremmer deltakelse og integrering, og hva kan være hindre?
Innledere:
Bente Puntervold Bø, Sosiolog og professor emerita ved OsloMet. Puntervold Bø har i en årrekke arbeidet med migrasjon, det flerkulturelle samfunnet, minoriteter og menneskerettigheter, og flyktning- og innvandringspolitikk. Hun har nettopp kommet med boka Velferdsstatens skyggeside: rettighetstap for minoriteter, som er skrevet sammen med Asla Maria Bø Fuglestad, og initiert og utgitt at MiRA-senteret (Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn).
Anniken Førde, professor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved UiT. Deltar i forskningsprosjektet Cit-egration, hvor det forskes på ulike tiltak som omhandler integrering av innvandrere. Hun skal snakke om hva som kan fremme inkluderende mangfold, og hva som kan være hindre for krysskulturell samhandling.
Møteledere: Hanne Stenvaag og Eirik Mathiesen.
Tid: 07.04, kl. 19.00
Sted: Tromsø bibliotek og byarkiv, Grønnegata 94