Tamilsk helseorganisasjon vil hjelpe alle

Siden oppstarten i 2003 har Norsk Tamilsk Helseorganisasjon (NTHO) satt seg som mål å være der for de trengende. - Vi har planer om en gang å være til for alle med minoritetsbakgrunn, sier prosjektkonsulent Heidi Rohde Rafto til Utrop.

Nettverket bak helseorganisasjonen kom opprinnelig sammen for å hjelpe tamiler bosatt i Norge, samt drive helseprosjekter på Sri Lanka under forhold som ofte er svært vanskelige.

Unik kompetanse
– Vi har et mangfold av kompetanser her på NTHO. Her jobber leger og sykepleiere, studenter i helse- og omsorgsfag og ingeniører side ved side, hevder Rafto.
Et av hovedmotivene bak NTHO var å kunne gi tamilere bosatt i Norge og med liten språkkunnskap, legehjelp av sine egne.
– Ofte viser det seg at språk er den fremste årsaken til hvorfor man sliter i møte med norsk helsevesen. Kommunikasjon er viktig når man behandles, legger hun til.

Andre nasjonaliteterkommer
Også andre nasjoner vil bli representert i tiden fremover. Når det gjelder NTHOs
arbeid rettet mot andre innvandrergrupper enn tamiler, har de vært i kontakt med
helsepersonell med somalisk og pakistansk bakgrunn. Dette med tanke på å utvide tilbudet om helsekontroller på eget morsmål. Frem til nå vil man fortsette å ta imot pasienter i Oslo-, Stavanger- og Bergensområdene.
Selv er Rafto i en seksmåneders 20 % prosjektstilling. Hun er en slags altmuligkvinne når det gjelder ting som skriftlige søknader, kontakt og informasjon.
– Jeg stortrives i denne jobben, samtidig som jeg får hjulpet andre. Folk her har høy kompetanse innenfor sitt felt, men vil f. eks trenge hjelp til noe såpass viktig som en søknad eller en prosjektbeskrivelse overfor helsemyndighetene. Og det er der jeg kommer inn, sier hun.
Rafto mener organisasjonen vil trenge en økt støtte i overføringene for å få prosjektkabalen til å gå opp. Ikke minst for å få gjennomført planene om tilbud til andre etniske grupper.

Sikkerhetssituasjonen på Sri Lanka avgjørende
NTHO sliter for tiden med å få gjennomført flere av sine prosjekter i de tamilske
områdene, uten at de egentlig selv har skyld i det. Regjeringen (GoSL) og tamiltigrene (LTTE) signerte i 2002 en våpenhvileavtale som ikke har blitt fulgt opp. Nå har frontene hardnet til, og sivilbefolkningen får lide ved at bistanden og hjelpen uteblir eller forsinkes.
– Situasjonen nå er som alle vet, ganske vanskelig. Flere av områdene hvor NTHO jobber er så å si blitt rene krigssoner. Vi får ikke sendt ut personale, og må ofte overlate våre samarbeidspartnere til å drive nesten alt gjennom egne ressurser. Vi får heller ikke den personlige kontakten vi ideelt sett skulle hatt. Etter hvert blir det derfor dårligere oppfølging og gradvis dårligere gjennomføringsevne av de ulike prosjektene, sukker Rafto.
Ofte må viktige avgjørelser tas over telefon eller e-mail, i et område av verden som har begrenset tilgang til begge deler. Ytterste konsekvens kan bli midlertidig eller full stopp, understreker Rafto.
– Etter hvert som vi er nødt til å avvente hele tiden, ender vi opp i prosjekttørke, siden vi får stadig mindre pågang til gjennomføringen, avrunder hun.

Fakta
Norsk tamilsk helseorganisasjon (NTHO)

Stiftet 2003 i Bergen
Hovedformål: yte akutt medisinsk hjelp og drive helseforebyggende arbeid i Norge og Sri Lanka. Fremme høy helsekompetanse på Sri Lanka og investere i moderne medisinsk utstyr. Fremme helse blant innvandrere i Norge.
NTHO drives av et styre med 5 medlemmer. Styremedlemmene velges annet hvert år, og styreleder har ansvaret for organisasjonsdriften.