Problemfri feiring av id

Eid-al-Adha er en av dagene som leder i Norges kristelige Studentforbund, Ingvild Yrke, foreslår å bytte bort mot en kristen høytidsdag (Foto: Illustrasjon).
Foto: Phalinn Ooi/Creative Commons
Muslimer over hele Norges land feiret id denne høsten, og de som selger halal-kjøtt, har hatt det travelt. Men hvor kommer egentlig halal-kjøttet fra? Har produsentene fulgt de retningslinjer som Koranen legger til grunn for religiøs slakt? CEN, den europeiske standardiseringsorganisasjonen, har nå tatt initiativ til at hele prosessen standardiseres, fra foring av dyr til ferdig produkt i butikken.
Helen Johansen Blanco
Latest posts by Helen Johansen Blanco (see all)

Utrop skriver at Akershus Universitetssykehus har latt seg sertifisere i henhold til Islamsk Råds halal-standard (Sykehus halal-sertifisert for første gang, utrop.no, 31.5). Men det er enda få som er blitt sertifisert etter denne standarden. Mye halal-kjøtt importeres siden det ikke er stor nok produksjon i Norge til å tilfredsstille markedsbehovet, og da er det vanskelig å forsikre seg om at slakt har foregått i henhold til Islamsk Råds standard.

Europeisk standard
Dette blir enklere når vi nå får én standard som skal gjelde i hele Europa. Den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN har opprettet en egen komité CEN/TC 425 Halal food, som skal stå for standardiseringsarbeidet. Det er den tyrkiske og den østerrikske standardiseringsorganisasjonen som leder arbeidet, og Norge deltar gjennom den norske standardiseringsorganisasjonen Standard Norge.

I CEN er det 33 medlemsland og alle har mulighet til å være med og gi innspill og kommentarer. De som har engasjert seg aktivt så langt i arbeidet, er Norge, Tyrkia, Nederland, Belgia, Sveits, Storbritannia, Spania, Østerrike og Frankrike. Målet er å standardisere hele produksjonsprosessen av halal. Dette vil inkludere fòr til dyrene, hvordan man merker kjøtt og emballasje, hvilken informasjon produktet skal merkes med, hvilke ingredienser man kan tilsette (f.eks. proteiner, vitaminer og tilleggsprodukter), materiale for innpakking/emballasje, dyrevelferd, rengjøringsprosedyrer etc.

Ved å sette krav til kvalitet kan vi som forbrukere føle oss trygge på at dyrevelferd er ivaretatt og at religiøse retningslinjer blir fulgt.

Forbrukertrygghet
Ved å sette krav til kvalitet under hele verdikjeden og etablere dette som en standard kan vi som forbrukere føle oss trygge på at dyrevelferd er ivaretatt og at religiøse retningslinjer blir fulgt. Standard Norge har bred erfaring med bl.a. merking av emballasje for næringsmidler (fisk) og vil derfor spille en viktig rolle i arbeidet. En relevant standard å vise til i dette arbeidet er den norske standarden NS 9405:2012 Fisk og fiskevarer – Krav til etiketter for merking av distribusjons-enhet og paller ved omsetning av fisk og fiskevarer. NS 9405 er skrevet med sikte på bruk av strekkoder som i dag er den mest brukte type databærer for denne verdikjeden. Denne kunnskapen kan gjennom Norges deltakelse nå bringes videre inn i det europeiske standardiseringsarbeidet.

Den europeiske komitéen har hatt sitt første møte allerede, og Standard Norge etablerer i denne stund en speilkomité som skal følge arbeidet. En speilkomité er en nasjonal komité som følger arbeidet i den europeiske komiteen. Det vil si at den tar del i høringer, kommer med innspill til hva som kan forbedres og ser til at norske interesser ivaretas ved utvikling av en standard. Det er viktig for Standard Norge å ha en så bred deltakelse som mulig slik at ulike hensyn blir lyttet til.

Invitasjon
Standard Norge ønsker å ha representanter fra alle interesseparter innen feltet, som for eksempel myndigheter, forskere, næringsliv, arbeidstakerorganisasjoner, frivillige organisasjoner, representanter fra små, mellomstore bedrifter og forbrukere.

Når arbeidet er klart, og en europeisk standard er fastsatt, må den implementeres i Norge som en Norsk Standard.

De som er interessert i å følge arbeidet, kan ta kontakt med prosjektleder Helen Johansen Blanco i Standard Norge.