Planen lever ikke opp til målet

Parisa Radpey
Latest posts by Parisa Radpey (see all)

– Samtidig som tiltaksplanen kom, har regjeringen innført innstramninger som går ut over de fattigste. Det har vært det største problemet med denne regjeringen. Forholdene for de fattige har blitt forverret selv om tiltaksplanen mot fattigdom ble iverksatt i 2002. Regjeringens innstramninger rammer de fattigste hardest. Egenandeler på helse og sosiale ytelser har økt hvert eneste år. Det rammer jo selvfølgelig alle, men hardest rammes de som har lite å rute med fra før. Det har skjedd innstramninger når det gjelder dagpenger og attføring. Kriteriene for å få rehabiliteringspenger har blitt strammet inn. Småbarnstillegget i barnetrygden ble fjernet. Barnetrygdbeløpet har stått stille i mange år (noe som i praksis betyr at det har gått ned) Mange av de eksemplene jeg nevnte vil ramme barn, og spesielt barn i fattige familier. Når det gjelder midlertidig uførestønad, som er et alternativ til uføretrygd, er forsørgertillegget i denne ordningen mye lavere enn den ordinære uføretrygden. Summen av alt dette gjør at flere som er avhengige av sosiale ytelser har fått forverret situasjonen. Mange av dem må til sosialkontoret for å klare seg. Det kommer blant annet frem i en rapport fra Lillesand kommune at stadig flere som lever på trygdeytelser ikke klarer seg, og derfor må oppsøke sosialkontoret.

Sosialdepartement viser til tall som tilsier at 55 prosent av de som har gått på arbeidsmarkedstiltak enten er gått ut i arbeid eller utdanning. Hva sier du til disse tallene?

– Jeg har ikke grunnlaget for å si at disse tallene er uriktige, men det som er viktig å nevne er at arbeidsledigheten ikke har gått ned. Jeg kan ikke se at tallet på arbeidsledige, sykemeldte eller de som går på uføretrygd har gått ned. Det vet også departementet. Det er ingen tvil om sammenhengen mellom arbeid og økonomi. Men den store utfordringen her er de som ikke kommer i arbeid. Det er denne gruppen som rammes hardest av innstramningene. Summen av regjeringens politikk skaper mer fattigdom, ikke mindre.