13 millioner til inkludering av barn og unge i kulturliv

– Jeg er glad for at regjeringen kan bidra til at flere barn og unge blir inkludert, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.
Foto: regjeringen.no
72 prosjekter mottar til sammen 13 millioner kroner fra tilskuddsordningen Inkludering i kulturliv. Målet er å styrke barn og unges muligheter for å delta på fellesarenaer innen kunst- og kulturaktiviteter.

– Jeg er glad for at regjeringen kan støtte opp under så mange gode prosjekter, som bidrar til at flere barn og unge blir inkludert. Vi har fulgt opp innspill til handlingsplanen «Alle inkludert», og åpnet opp for at det kan gis flerårige tilskudd fra ordningen. Jeg håper dette kan bidra til at flere barn og unge ikke bare blir invitert inn, men også finner varige fellesskap, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Kulturtanken har ansvar for  tilskuddsordningen Inkludering i kulturliv . Det overordnede målet for ordningen er å gi barn og unge mulighet til å delta i felles kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonshindring, sosial- og økonomisk bakgrunn, bosted og livssyn.

I 2024 er ordningen på 13 millioner kroner.

Stor interesse

Det har vært stor interesse for tilskuddsordningen. Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 245 søknader, mot 185 i fjor.

Midlene for 2024 er fordelt på 72 tilskuddsmottakere over hele landet.  Ved vurderingen av søknadene ble det lagt vekt på kvalitet og forventet måloppnåelse, at midlene ble fordelt mellom ulike aktiviteter, og med god geografisk spredning.

Blant prosjektene som mottar støtte finner vi blant annet etablering av fysiske møteplasser for dataspillkultur i Bergen, samisk teater i Troms, skeiv kunst, kirkesang i Agder, tilrettelegging i strykeorkester for barn og ungdom med funksjonshindringer, festivaler og tekstLab for unge i Oslo.

– Alle skal ha mulighet til å oppleve kultur

– Alle skal ha mulighet til å oppleve og utforske kunst og kultur. Det bygger felleskap og forståelse. Denne ordningen er med på å åpne dører slik at flere kan delta, og mengden søknader viser hvor stort behovet er i hele landet, sier Matias Hilmar Iversen, direktør i Kulturtanken.