Er unge innvandrere mer kriminelle?

0Shares

17 prosent av de med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn hadde blitt siktet for minst en forbrytelse i løpet av tiårsperioden mot 10 prosent av de uten innvandrerbakgrunn.

I analysen kontrolleres det for kjennetegn eller forklaringsvariabler vi har informasjon om gjennom SSBs registrene, blant annet bosted, utdanning, yrkestilknytning og mottak av sosialhjelp.

Da sank oddsraten for ikke-vestlige innvandrere fra 2,7 til 1,3. Reduksjonen innebærer at det meste av den observerte overrepresentasjonen kan forklares ut fra ulik fordeling langs de andre forklaringsvariablene. Dersom “alt annet er likt” har ikke-vestlige innvandrere 1,3 ganger høyere odds for å bli siktet enn resten av befolkningen. Mye av overrepresentasjonen kan altså forklares ut fra noen grunnleggende sosiale forhold, men det gjenstår fremdeles en ikke ubetydelig forskjell som ikke lar seg forklare ut fra de tilgjengelige forklaringsvariablene, i følge SSB.