AID kan klage på positivt vedtak i UDI

0Shares
  • Det foreslås for det første en adgang for Arbeids- og inkluderingsdepartementet til å gi generelle instrukser til Utlendingsdirektoratet (UDI) på statsborgerfeltet.
  • For det andre foreslås det en adgang for departementet til å bringe UDIs positive vedtak i statsborgersaker inn for Utlendingsnemnda (UNE) til vurdering.
  • For det tredje foreslås det en adgang for departementet til å bringe spørsmålet om gyldigheten av UNEs positive vedtak inn for domstolene til prøving.
  • For det fjerde foreslås det at Kongen i statsråd skal være klageorgan i saker som vedrører hensynet til rikets sikkerhet og utenrikspolitiske hensyn.
  • For det femte foreslås det at stornemndsbehandling i UNE også skal kunne finne sted i saker etter statsborgerloven. For å sikre at behandlingen av personopplysninger etter statsborgerloven er i samsvar med personopplysningsloven, foreslås det at behandlingen av vandelsopplysninger forankres i loven.

Prøving av positivt vedtak kan resultere i opphevelse dersom vedtaket anses ugyldig. Dersom et vedtak oppheves, må saken behandles på nytt av den instans som traff vedtaket.

Tilsvarende styringssystem er innført i utlendingsloven og trådte i kraft 9. september 2005.