Innvandrerledigheten fortsatt synkende

0Shares

Den relative nedgangen i ledigheten er mye den samme også i befolkningen for øvrig. Nivåforskjellen er dermed uendret. Fortsatt har innvandrere en registrert arbeidsledighet som er tre ganger så høy som i befolkningen for øvrig.

-Noe av denne forskjellen skyldes at innvandrere er en gruppe med relativt mange nykommere på arbeidsmarkedet, slik at andelen sysselsatte i arbeidsstyrken blir lavere enn i befolkningen ellers. Dermed blir arbeidsstyrken som er nevneren de arbeidsledige regnes i prosent av, relativt lavere for innvandrere enn for resten av befolkningen og prosentandelen ledige følgelig høyere, i følge Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Den relative nedgangen var størst i den asiatiske gruppen. Den registrert ledigheten er høyest  blant innvandrere fra Afrika.

Det høye ledighetsnivået i den afrikanske gruppen skyldes blant annet at den har høyest andel flyktninger med kortere botid i Norge, fortrinnsvis fra Somalia. Den asiatiske gruppen er mye større og mer sammensatt når det gjelder innvandrernes botid og innvandringsgrunn, mens den latinamerikanske gruppen er den mest etablerte av de ikke-vestlige gruppene der chilenske flyktninger utgjør majoriteten.

Få etterkommere registrert ledige
Kun 317 etterkommere – også kalt norskfødte med utenlandskfødte foreldre – var registrert arbeidsledige ved utgangen av februar 2008. Ser vi på aldersgruppen 16-29 år der vi finner de aller fleste ledige etterkommerne, hadde de en ledighet på 2,6 prosent, som er omtrent på nivå med jevnaldrende i hele befolkningen