Få innvandrere på sykehjem

0Shares

Til sammen har de fem kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand ca. 18 000 innbyggere over 50 år med ikke-vestlig bakgrunn. Vel 600 av disse er 80 år eller eldre. Dette fremgår av en ny rapport fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

Hjemmetjenesten har større innslag av eldre brukere med ikke-vestlig bakgrunn enn institusjonstjenesten, men også her er det få.

Familier med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn foretrekker i mange tilfeller omsorgslønn framfor hjelp fra hjemmetjenesten. Antallet som etterspør omsorgslønn er økende i alle de fem kommunene, som også oppgir at de er restriktive med å innvilge omsorgslønn.

Krever mer tilpassing
Intervjuer med ledelse og ansatte i kommunene tyder på at brukere med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn, uavhengig av alder, ofte representerer en større utfordring for personalet enn andre brukere. Mangelfulle norskspråklige ferdigheter, annerledes erfaringsbakgrunn og kulturell praksis, sammen med uvante familieforhold gjør tilretteleggingen av tjenestene krevende.

Hjemmetjenesten forteller at de tidvis har problemer med å få aksept og nå fram med sine tjenester til familier med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn, som i mange tilfeller foretrekker omsorgslønn framfor tjenester. Alle fem kommunene rapporterer om økt etterspørsel etter omsorgslønn, men også at de er svært restriktive med tildelingen av denne ytelsen.

At få eldre med ikke-vestlig bakgrunn bruker kommunenes pleie- og omsorgstjenester kan tyde på at det foreligger et underforbruk av tjenestene. Men det kan også være et resultat av befolkningssammensetningen. Det er for eksempel svært få personer over 80 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn