Lettere å utvise kriminelle utlendinger

0Shares

Det foreslås at tredjelandsborgere skal kunne utvises fra Norge når myndighetene i et Schengen-land har truffet endelig avgjørelse om bortvisning eller utvisning på grunn av hensynet til den offentlige orden eller nasjonale sikkerhet.

Bakgrunnen for disse forslagene er Rådsdirektiv 2001/40/EF. Direktivet utgjør en videreutvikling av Schengen-reglene. Avskaffelsen av grensekontrollen mellom Schengen-landene har gjort at tredjelandsborgere som ikke har rett til å oppholde seg i Schengen-området, kan forflytte seg mellom landene. Direktivet skal motvirke at en tredjelandsborger som er bortvist eller utvist fra et Schengen-land, kan unngå en slik avgjørelse ved å forflytte seg fra et Schengen-land til et annet.

I høringsbrevet foreslår departementet videre at tredjelandsborgere skal kunne utvises fra Norge også der norske myndigheter har skjellig grunn til mistanke om at utlendingen har begått alvorlige straffbare handlinger som etter norsk lov kan føre til fengselsstraff i 10 år eller mer eller konkrete holdepunkter for at utlendingen planlegger å begå slike handlinger på et Schengen-lands territorium, altså uten at utvisningen bygger på andre Schengen-lands vedtak om bortvisning eller utvisning. En slik utvisningsadgang følger ikke av direktivet.

Departementet mener at en gjennomføring av direktivet i utlendingslovgivningen er ønskelig av allmennpreventive grunner og for å avverge alvorlige straffbare handlinger.