91 prosent av innvandrerkvinnene bor i tettsteder

0Shares

Over halvparten av innvandrerkvinnene bor i tettsteder med mer enn 100 000 innbyggere. Bare 8 prosent bor i spredtbygde strøk. I kvinnebefolkningen uten innvandringsbakgrunn er det en jevnere fordeling på tettstedsstørrelsene, og bare 27 % bor i de største tettstedene. Nesten like mange dvs 23 % bor i spredtbygde strøk, viser tall fra SSB offentliggjort fredag.

Tallene viser at dette varierer med hvor de kommer fra. For kvinnene fra land i Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika er andelen oppe i 96 prosent. Kvinnene med bakgrunn fra Øst-Europa bor i mindre grad i tettsteder, deres andel er på 88 prosent.

Andel innvandrer kvinner i tettsteder med mer enn
100 000 innbyggere etter landebakgrunn:

pakistanske kvinner: 88 prosent

Vietnamesiske kvinner: 54 prosent

Somaliske kvinner: 65 prosent

Bosniske kvinner: 28 prosent

Tettstedet Oslo topper med det største antallet kvinner med innvandrerbakgrunn. Deretter følger Stavanger/Sandnes, Bergen, Drammen, Trondheim, Fredrikstad/Sarpsborg og Kristiansand.

Hele 90 prosent av kvinnene som selv har innvandret til Norge, var bosatt i tettbygde strøk i 2000. For de norskfødte kvinnene med innvandrerbakgrunn var andelen 97 prosent.

Denne forskjellen kan indikere to forhold:

1. De unges bomønster avhenger mye av den eldre generasjonen, ettersom mange av dem er unge og bosatt sammen med foreldrene.

2. Men forskjellen indikerer også at de som får barn med andre innvandrere, har konsentrert seg i de store byene.