Gruppe foreslår styrkede rettigheter i utvisningssaker med barn

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) vil følge opp utvisningssaker.
Foto: Ragne B. Lysaker/Senterpartiet
En arbeidsgruppe har vurdert regelverk og praksis i utvisningssaker som berører barn. Blant annet foreslår den å styrke de prosessuelle rettighetene.
64Shares

Gruppen har vært ledet av lagdommer Elizabeth Baumann og ble nedsatt av Solberg-regjeringen. Den har sett på saker som gjelder utvisning på grunn av grove brudd på utlendingsloven og hvor den som utvises, har barn i Norge.

Rapporten fastslår at det i første rekke er et politisk spørsmål hvorvidt praksisen bør mykes opp. Arbeidsgruppen har ikke funnet noen avgjørende forskjeller mellom dagens praksis og Norges folkerettslige forpliktelser.

En samlet gruppe foreslår blant annet at det som hovedregel ikke bør skje en utvisning dersom det ikke er reell mulighet for familien til å fortsette familielivet i et annet land i utvisningsperioden, for eksempel fordi en av familiemedlemmene risikerer forfølgelse der eller lignende.

Når det gjelder de prosessuelle rettighetene, foreslås det blant annet tiltak for raskere avklaring av om den som har vært utvist for en periode, skal få oppholdstillatelse etter utvisningsperioden for å gjenoppta familielivet i Norge.

– Arbeidsgruppen slår fast at det har skjedd synlige oppmykinger i den senere tid, blant annet gjennom høyere bevissthet rundt hensynet til barn og mer kortvarige innreiseforbud. Vi vil nå bruke tid på å avklare hvilke av forslagene i rapporten vi eventuelt vil følge opp, samt avklare om det er andre tiltak vi selv ønsker å utrede, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).