Skjerpet straff for tvangsekteskap

0Shares

Regjeringen presisere i straffeloven at rettsstridig tvang også omfatter tvangsekteskap og at den skjerpede strafferamme på opp til 6 års fengsel kan komme til anvendelse for slik tvang.

Reelt sett tydeliggjør det at tvangsekteskap er forbudt og straffbart etter norsk lov, og at lovgiverne betrakter dette som en meget alvorlig form for lovbrudd. Dette vil kunne ha en god signaleffekt overfor de miljøer som praktiserer tvangsekteskap, heter det i høringsbrevet som Justisdepartementet har sendt ut.

Tvangsekteskap som et straffskjerpelsesmoment, skal bidra til at strafforfølgningen intensiveres og at det utmåles strengere straffer – ikke bare overfor handlinger som er begått i Norge, men også når handlingen er begått i utlandet.