Politikvittering kan bli realitet

0Shares

Er du blitt stoppet av politiet? Hvilke erfaring har du med dem? Diskutèr

I juni i fjor besluttet Stortinget å be Regjeringen fremme forslag om en kvitteringsordning for politiet som kan gi personer som visiteres rett til en kvittering på stedet.

På oppdrag fra Justisdepartementet har en arbeidsgruppe under Politidirektoratet utredet saken i rapporten ”Registrering og dokumentasjon i forbindelse med politikontroller”.

Kvitteringsordningen sendes nå på høring til berørte instanser.

Erfaring fra England

Scarman-rapporten ble
skrevet etter det som ble betegnet som
voldsomme opptøyer i bydelen Brixton i
London i 1981, og som også spredte seg til
andre engelske byer over en periode på flere
måneder.

Opptøyene forårsaket svært store
økonomiske skader, og medførte også tap av
menneskeliv. Deltakerne i opptøyene var for
en stor del – men ikke utelukkende – unge,
svarte menn. Scarman-rapporten fastslo bl.a.
at en av de utløsende faktorer for opptøyene
var politiets sterke fokusering på nettopp unge
svarte menn, som gav seg utslag i at en
uforholdsmessig stor andel av disse til
stadighet ble stanset og ransaket av politiet,
idet de ble mistenkt for ha begått eller være i
ferd med å begå straffbare handlinger.

Som et av resultatene av denne rapporten, ble
det i 1984 vedtatt en ny «politilov» (Police and
Criminal Evidence Act – PACE) som samlet og
kodifiserte tidligere lovgivning og praksis bl.a.
vedr. ransaking i England og Wales.

Kritisk

Den norske arbeidsgruppen som utarbeidet rapporten mener at en registreringsordning må være begrunnet
i ønske om å skape tillit og forutsigelighet i
forholdet mellom politi og publikum – i
særlig grad aktuelt for unge menn av
minoritetsbakgrunn.
Gode tekniske og/eller kontormessige
løsninger på registreringen er
ikke funnet, mener gruppen.

Dette mener arbeidsgruppen:

-Dersom en registreringsordning skal iverksettes
i Norge må den gjelde alle borgere,
ikke bare etniske minoriteter.

-Ordningen må ha som siktemål å overvåke
politiets praksis, og ikke alene gi en
dokumentasjon til publikum.

-Ressursbehovene ved en registrering bare
av ransakinger besluttet av tjenestemenn
vil i Oslo kreve minimum 2,5 årsverk. Visitasjonene
er for mange til å bli omfattet av
noen registreringsordning.

-Dokumentasjon skal ikke gis på tidspunktet
for ransakingen, men i ettertid.

-Erfaringer fra England tilsier at en registreringsordning
alene neppe vil bidra til å
bygge tillit i vesentlig grad. Andre tiltak vil
kanskje være viktigere.

Er du blitt stoppet av politiet? Hvilke erfaring har du med dem? Diskutèr