Rapport om evaluering av Utlendingsnemnda

0Shares

Firmaet rhKnoff har i samarbeid med Agenda Utredning & Utvikling og professor dr. juris. Jan Fridtjof Bernt ved Universitetet i Bergen foretatt evalueringen.

Helhetsinntrykket fra de sakene som er gjennomgått ”er at avgjørelsene gjennomgående synes truffet på grunnlag av en grundig, samvittighetsfull og forsvarlig saksbehandling innenfor de rammene som er trukket opp i lov, reglement og interne retningslinjer”. Saksbehandlingen ser gjennomgående ut til å holde en høy standard både faglig og etisk gitt de rammebetingelser man arbeider innenfor.

Det konkluderes også med at saker som byr på vesentlige tvilsspørsmål blir behandlet på riktig nivå, det vil si i nemndmøte med legmedlemmer til stede. Det fremheves at nemndmøtene gjennomføres på en tillitvekkende måte, samt at UNEs produktivitet er god blant annet sammenlignet med den svenske Utlänningsnämnden.

Men rapporten inneholder også en del kritiske merknader, blant annet i forhold til praksis når det gjelder å gi partsinnsyn og uttalerett. Rapporten kritiserer at loven gir UNEs sekretariat fullmakt til å fatte vedtak i mange saker. Det påpekes også at UNEs praksis oppfattes som lite konsistent, noe som ses i sammenheng med at UNE arbeider under vanskelige rammebetingelser. Det foreslås derfor å erstatte dagens koordineringsutvalg med en ”stornemnd” til behandling av presedenssaker, det vil si saker som blir avgjørende for praksis på nye, viktige områder.

For øvrig inneholder rapporten en rekke interessante forslag, blant annet å overføre landrådgiverne i UNE og UDI til en felles uavhengig enhet, samt at nemndmedlemmene bør få oversendt saksdokumenter på forhånd slik at de får bedre tid til saksforberedelse.

Sluttrapporten blir nå sendt på høring til UNE og andre berørte instanser, samt til referansegruppen som ble etablert i forbindelse med evalueringen. Det blir deretter tatt stilling til om og hvordan de ulike forslagene i evalueringen skal følges opp.

Direktør i UNE, Terje Sjeggestad, mener ifølge Aftenposten at evalueringsrapporten om nemndas arbeid for det meste inneholder ros og lovord.

– Faktisk blir mye av den kritikken vi har fått over flere år, tilbakevist av ekspertgruppen, og på side etter side får vi faglig anerkjennelse for det arbeidet vi har utført, sier en tilfreds Sjeggestad.

– Men dere får kritikk både for at dere gir for lite innsyn og for manglende uttalerett for klagerne?

– Dette er helt klart noe vi vil se på. Når det gjelder kritikken om vedtaksfullmakten i sekretariatet, er dette regler som er fastsatt av Stortinget. Det er politikerne som har bestemt at det skal være slik, sier Sjeggestad.

Les hele rapporten: Evaluering av Utlendingsnemnda