Reformen i integreringsarbeidet trer i kraft i dag

0Shares

Departementet har valgt å samle lovteksten, forskrifter, utfyllende merknader, instrukser, retningslinjer og enkelte anbefalinger i et eget dokument.

Anbefalingene som gis i rundskrivet er laget med bakgrunn i forskning og erfaringer fra forsøksvirksomheten i 26 kommuner som har vært ledet av UDI.

-Bakgrunnen for at rundskrivet har blitt så omfattende er at Introduksjonsloven innebærer en stor reform og lovregulerer et felt som tidligere ikke har vært regulert i lovs form, heter det i følge UDI.

Rundskrivet, som er på hele 85 sider, er delt i fem deler:

1. Lov om introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere

2. Merknader og veiledende retningslinjer til loven

3. Forskrift om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltagelse i introduksjonsordning

4. Merknader til forskriften

5. Vedlegg: Rundskriv om samarbeid mellom kommunen og Aetat om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere

Les hele dokumentet her: