LO-sekretariat er i mot svekkelse av morsmålsundervisning

0Shares

Dette er helt i tråd med høringsuttalelsen fra Skolenes landsforbund.

Lovendringsforslagene går ut på å løsne på de forpliktelsene skoleeiere etter dagens lovgivning har til å tilby morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring og særskilt norskopplæring til språklige minoritetselever. Begrunnelsen departementet bruker, er at det kan være vanskelig for den enkelte kommune og skole å oppfylle elevenes rett til slik undervisning, ”da primært i forhold til de to første komponentene.” – fordi det kan være vanskelig å skaffe kompetente morsmålslærere og tospråklige lærere.

Utdanningsepartementet understreker at ”Dette er et problem i kommuner med svært få minoritetsspråklige elever, og det er et problem i store kommuner som Oslo, der det er elever med mange ulike språk i den enkelte klasse.”

Skolenes landsforbund skriver i høringsuttalelsen at de ikke er enig i at variasjonen kommunene imellom skyldes problemer med å skaffe kvalifiserte lærekrefter eller vanskeligheter med organiseringen. Vi ser at disse problemene eksisterer, men de er ikke tilstrekkelig som forklaring på hvorfor det er stor variasjon mellom kommunene. Variasjonene skyldes også en innpå 30-årig debatt om morsmålets betydning for elevenes faglige utvikling – og varierende vilje hos politiske og administrative styrende organer til å tilby tospråklig opplæring.

-Argumentet med at det er så vanskelig å skaffe kvalifiserte tospråklige lærere kommer i et merkelig lys alt etter som departementet ønsker å iverksette en rekrutteringskampanje for å skaffe flere tospråklige lærere. Skolenes landsforbund setter stor pris på planene om rekruttering, men finner da forslaget om å svekke minoritetsspråkliges morsmåls stilling i skoleverket som en kraftig motsigelse til dette.