Mindre økning i antall HIV smittede

0Shares

Det skriver helsedirektør Lars E. Hansen i en kronikk i Helserevyen.

Bedrede behandlingsmuligheter for personer som lever med HIV, gir også nye utfordringer. Flere kommer til å leve lenger med viruset. Folkehelsa vurderer HIV-forekomsten som stabil både blant menn som har sex med menn, og blant injiserende stoffmisbrukere.

Frem til juli 2000 var det registrert 2095 personer med HIV-infeksjon i Norge, 1528 menn og 567 kvinner. Av de 147 personene som ble diagnostisert med HIV i 1999, var 75 prosent smittet i utlandet. Nesten 60 prosent av disse har utenlandsk bakgrunn.

Det er spesielt blant asylsøkere og innvandrere fra Afrika sør for Sahara at antall HIV-smittede har økt de siste årene. Disse er i hovedsak smittet før ankomst til Norge. I 1999 ble det funnet 30 flere HIV-smittede i denne gruppen enn året før. Økningen samsvarer med et økt antall asylsøkere fra disse landene det siste året.

De tre siste årene har det også vært registrert en merkbar økning i HIV-smitte knyttet til Asia. De tre siste årene er 32 norske menn blitt smittet gjennom ubeskyttet sex i Asia. 28 asiatiske kvinner ble diagnostisert HIV-positive i Norge, og er antagelig smittet før ankomst.

I siste femårsperiode har vi hatt et årlig gjennomsnitt på 115 HIV-diagnostiserte i Norge. Etter Folkehelsas beregninger lever det i Norge i dag ca. 1200 personer med HIV som er klar over sin diagnose. I tillegg regner en med at 200-300 personer er smittet, men uten foreløpig å kjenne sin HIV-status. HIV-epidemien i Norge er med andre ord begrenset.

Smittemønsteret i Norge viser at menn som har sex med menn og injiserende stoffmisbrukere, har vært mest utsatt. De utgjør i underkant av 60 prosent av HIV-tilfellene nasjonalt. HIV-epidemien i Norge preges i stadig økende grad av situasjonen globalt.