Straffbart å tie om omskjæring

0Shares

Ansatte i barnehager, barnevernet, helse- og sosialtjenesten, skoler, skolefritidsordning og trossamfunn kan straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år hvis de med forsett unnlater å søke å avverge kjønnslemlestelse.

Det går fram av forslaget fra Helsedepartementet som får støtte av et flertall på Stortinget.

Det betyr at man skal avverge ved politianmeldelse eller på annen hensiktsmessig måte, heter det i lovforslaget fra Helsedepartementet.

Arbeiderpartiets talsmann Asmund Kristoffersen mener taushetsplikten til helsepersonell må vike for å hindre slike overgrep, skriver Aftenposten.

Han mener at hvis man for eksempel oppdager kjønnslemlestelse på de eldste barna i en søskenflokk, må det varsles slik at overgrep på andre søsken kan unngås.

Sykepleierforbundet er motstandere av lovendringen fordi de mener det kan svekke tillitsforholdet mellom foreldre og barn.

– Vi er svært kritisk til dette forlaget fordi vi frykter dette vil svekke tilliten mellom helsepersonell og jentene Vi tror det vil føre til at de unge jentene ikke tør si fra, sier nestleder Åse Jakobsen.

Sosialkomiteen skal avgi innstilling i saken innen 9. mars.