Stipend til minoritetsspråklige lærere

0Shares

Stipendordningen er ledd i den nasjonale strategiplanen for språklige minoriteter, Likeverdig utdanning i praksis! 2004-2009.

Hvem kan søke?

Stipendordningen er et tilbud til morsmålslærere/tospråklige lærere i skolen som mangler formell utdanning for undervisning i skolen. Tilbudet gjelder lærere med et annet morsmål enn norsk, dansk, svensk og samisk. Skoleeier bør heller ikke prioritere å bruke disse stipendene på lærere med fransk, tysk, engelsk eller spansk som morsmål.

Hvilke studier gjelder ordningen

Stipend kan innvilges til studier som tilfredsstiller minimumskravene til utdanning for personer som skal tilsettes i en undervisningsstilling. Dette omfatter f.eks videreutdanning med sikte på å få godkjent allmennlærerkompetanse eller påbygning til en fireårig utdanning fra universitet eller høgskole. Stipend kan dessuten innvilges til lærere som ønsker påbygning til en tospråklig bachelorgrad, med utgangspunkt i de planlagte studiene som fra høsten 2004 vil tilbys fra flere ulike høgskoler. Dette er studier som vil bli spesielt tilrettelagt for tospråklige lærere som er i jobb, og som ønsker utdanning. Stipend kan også innvilges til annen utdanning som gir kompetanse for undervisningsstilling.

Stipendets størrelse

Stipendet er personlig. Størrelsen på stipendet vil avhenge av omfanget av utdanningen, men vil maksimalt utgjøre 100 000 kr per år, dersom man følger normal studieprogresjon, dvs 60 studiepoeng pr. år. Stipendet er i utgangspunktet skattepliktig. Dersom videreutdanningen ikke gjennomføres, skal stipendmidlene tilbakebetales.

Hvordan søke?

Søknad om stipend skal rettes til skoleeier via skolens ledelse innen 15. mars 2004. Det er skoleeier som prioriterer blant søknadene for innsending til Læringssenteret. Det skal benyttes søknadsskjema fra LS, som du finner nederst på siden. Har du spørsmål, f.eks om hvilken utdanning du trenger, ta kontakt med skolens ledelse eller skoleeier.

Søknadsfrist: 15.mars 2004

Søknadsskjema

Mer informasjon:

Læringssenteret

Besøksadresse: Kolstadgata 1, Tøyen

Postadresse: Postboks 2924 Tøyen, 0608 Oslo

Telefon 23 30 12 00, Fax 23 30 12 99, www.ls.no

E-post [email protected]