Nytt direktorat for integrering åpner i dag

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen åpner direktoratet formelt i dag.

Det nye Integrerings- og mangfoldsdirektoratet får ansvaret for å iverksette integreringspolitikken overfor nyankomne innvandrere og politikken for mangfold gjennom inkludering og deltakelse.

Viktige oppgaver for direktoratet er bosetting av flyktninger og å følge opp introduksjonsloven, rett og plikt til norskopplæring. Direktoratet skal også være et kompetansesenter for kommunene og andre samarbeidspartnere. Ny organisasjonsstruktur skal også legge bedre til rette for kompetanseutvikling og spredning av gode erfaringer både til kommuner og øvrige sektormyndigheter. Dette blir gjort ved å etablere fem regionkontorer, i Oslo, Gjøvik, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Narvik i tillegg til et hovedkontoret i Oslo.


IMDIs hovedoppgaver:

· Bosette alle flyktninger

Det er et mål at personer i mottak skal være bosatt i en kommune innen 6 måneder etter at det er gitt ordinær oppholds- og eller arbeidstillatelse, og at overføringsflyktninger skal bosettes innen 6 måneder etter at innreisetillatelse er innvilget. For enslige mindreårige er målet at de skal være bosatt innen 3 måneder etter at det er gitt oppholdstillatelse.


 • Introduksjonsprogrammet

  Introduksjonsprogrammet skal bidra til en lettere og raskere integrering av nyankomne flyktninger til det norske samfunnet. Alle kommuner som bosetter flyktninger har plikt til å tilby introduksjonsprogrammet. De kommunale introduksjonsprogrammene tar sikte på å gi grunnleggende ferdigheter i norsk samt innsikt i norsk samfunnsliv. Det er også viktig å forberede deltakerne på et aktivt arbeidsliv eller motivere til utdanning. Personer som deltar i programmet har krav på en introduksjonsstønad.

 • Bidra til at innvandrere får like muligheter til arbeid og kvalifisering

  Alle skal ha like muligheter til å delta i samfunnet, og kunne forsørge seg selv og sine. Forutsetningene for målet er at det er like rettigheter og plikter for alle, fravær av rasisme og diskriminering, og at det finnes gode og effektive introduksjons- og integreringstilbud for nyankomne innbyggere. Den enkelte innvandrer har på sin side plikt til å benytte seg av de tilbud som finnes og ikke minst lære seg norsk.


 • Fremme samarbeid med frivillige organisasjoner

  IMDI vil etablere en god kontakt med organisasjoner, media og tiltak som jobber for integrering og mangfold. Organisasjoner som representerer innvandrere, skal involveres både når det gjelder utvikling og gjennomføring av tiltak. Ved å samarbeide aktivt, kan man lettere nå de felles mål for inkludering og økt livskvalitet blant innvandrere og asylsøkere.


 • Være et kompetansesenter for kommuner og samarbeidspartner

  Det er et mål at etniske minoriteter skal ha et likverdig offentlig tjenestetilbud. Mange ansatte i det offentlige opplever store utfordringer i møte med tjenestebrukere med en annen språklig og kulturell bakgrunn enn norsk. IMDis oppgave er å bidra til å styrke den tverrkulturelle kompetansen i det offentlige tjenesteapparatet, og på den måten motvirke mindreverdig tjenestetilbud og indirekte diskriminering.


 • Tolketjeneste

  For å sikre den enkeltes rettssikkerhet og likeverdige tjenester til alle er det ofte nødvendig å benytte en kvalifisert tolk og/eller oversatt informasjonsmateriale. IMDI har nå fått ansvaret for å sikre dette tilbudet til alle som trenger det. En forbedring av tolketilbudet i distriktene vil også være en viktig sak for IMDI. Kommunal- og regionaldepartementet har tidligere hatt ansvaret for å utstede bevilling til statsautoriserte tolker. Dette ansvaret ligger nå hos IMDI.

  Vil du vite mer? Gå til www.imdi.no