Ny diskrimineringslov trer i kraft

0Shares


– Navnet ditt skal ikke ha betydning for om du får jobb, og hudfargen skal heller ikke ha betydning for om du får tilgang til bestemte varer og tjenester. Med den nye loven får vi et effektivt virkemiddel mot den diskrimineringen vi vet at finnes i samfunnet i dag, sier Bjarne Håkon Hanssen.

Loven setter forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet og religion på alle samfunnsområder. Både direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn blir nå forbudt. Det er forbudt å trakassere og å instruere andre om å diskriminere eller trakassere, og det er forbudt å medvirke til diskriminering. Prinsippet om delt bevisbyrde er nedfelt i loven. Loven innfører reaksjoner ved brudd på forbudet i form av oppreisning og erstatning. Det nye lovverket bringer norsk rett opp på nivå med EU-landene.

– Den nye loven vil sikre et helhetlig vern mot diskriminering på grunn av etnisitet og religion, uttaler statsråden. I dag er vernet i lovverket knyttet til ulike områder, som arbeidsliv, offentlig forvaltning og straffeloven.

– Det er viktig at den nye loven får et effektivt apparat som kan følge den opp, uttaler statsråden.

Dagens Senter mot etnisk diskriminering, Likestillingsombudet og Likestillingssenteret vil inngå i det nye ombudet som ble opprettet 1. januar 2006. Ombudet håndhever flere lovverk med diskrimineringsvern, herunder diskrimineringsloven, likestillingsloven, arbeidsmiljøloven og diskrimineringsvernet i boliglovene.

Likestillings- og diskrimineringsombudet skal ivareta både pådriver- og tilsynsoppgaver. Personalet i SMED, samt mange av oppgavene SMED har hatt, er lagt til det nye ombudet. Det nye apparatet vil ta stilling til diskrimineringssaker ut fra en helhetlig tilnærming.