Kriminell fortid har betydning for statsborgerskap

0Shares


UDI har i et brev til Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) bedt om at det blir etablert tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag samt ordninger som gjør det mulig at utlendingsmyndighetene i forbindelse med innhenting av vandelsattest rutinemessig innhenter informasjon som avklarer om det foreligger utenlandske straffereaksjoner samt om søkeren er under etterforskning eller er ettersøkt for kriminelle forhold i utlandet.

Hensikten er å unngå at norsk statsborgerskap gis til personer som er straffet, under etterforskning eller ettersøkt for meget alvorlige forbrytelser.

Den som er ilagt straff eller annen strafferettslig reaksjon har ikke rett til norsk statsborgerskap før det har gått en viss tid. I statsborgersaker innhenter Utlendingsdirektoratet(UDI) rutinemessig informasjon fra politiet om søkerens vandel i Norge.

– Dersom utlendingsmyndighetene ikke gis mulighet for rutinemessig å innhente denne type informasjon, vil dette kunne medføre at det gis statsborgerskap til personer som er straffet, under etterforskning eller ettersøkt for meget alvorlige forbrytelser, for eksempel terrorhandlinger eller krigsforbrytelser, opplyser assisterende avdelingsdirektør i oppholdsavdelingen Morten Hansen. Vi har i dag ikke kjennskap til at dette gjelder bestemte personer, sier Hansen.