Asyl- og innvandringspolitikk er prioritert

0Shares

Arbeidet med å få en felles europeisk asyl- og innvandringspolitikk har pågått siden 1999. I sin formannskapsperiode, som begynte 1. juli og varer ut året, vil Danmark arbeide for å oppnå enighet om EU-kommisjonens direktivforslag på asyl- og innvandringsfeltet. En av grunnsteinene i en felles europeisk asylpolitikk er å fastlegge nye regler for hvem som har ansvar for å behandle en asylsøknad. EU arbeider også med å komme fram til en felles forståelse av hvem som er flyktning og subsidiær form for beskyttelse. Et annet viktig område er å sikre en effektiv integreringspolitikk.

Med en rekke nye medlemsstater mener EU det er behov for et styrket samarbeid om grensekontroll. Det elektroniske Schengen-informasjonssystem (SIS), et register hvor etterlysning /melding om blant annet personer samt enkelte typer gjenstander kan registreres, er viktig i dette samarbeidet og skal utbygges. Det skal også utvikles en felles europeisk visum-database.

Inngåelse av tilbaketakelsesavtaler mellom EU og tredjeland er ledd i EUs arbeid med å bekjempe ulovlig innvandring og menneskesmugling. I den danske formannskapsperioden vil det arbeides for at det i alle fremtidige samarbeids- og assosiseringsavtaler som EU inngår skal være med en bestemmelse om felles håndtering av migrasjonsstrømmene og tilbaketakelse av ulovlige innvandrere.

Danmark vil arbeide for å forebygge og bekjempe kvinnehandel og seksuell utnytting av barn og fortsette arbeidet med å harmonisere medlemslandenes straffelovgivning i forhold til rasisme.

Innvandring skal bli en større del av EUs utenrikspolitikk. I sin formannskapsperiode vil Danmark sette på dagsorden forholdet mellom fattigdomsbekjempelse og migrasjon. I tillegg ønsker Danmark å fremme større forståelse for betydningen av innsats i nærområdene.

Norge er med i Schengen-samarbeidet, og gjennom samarbeidsavtalen forpliktes Norge til å følge EU på de områder som er en videreutvikling av Schengen-regelverket.