“Feminin integrering”

0Shares

Boken omhandler fire hovedtema: Familiegjenforening gjennom inngåelse av ekteskap, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og skilsmisse innen islam. Sistenevnte tema har allerede ført til lovendring.

På pressekonferansen vil vi i all hovedsak presentere material knyttet til familiegjenforening. Vi fremlegger unik dokumentasjon i form av ekteskapsstatistikker knyttet til aktuelle innvandrergrupper. Både 1. og 2. generasjons kvinner og menn er representert i statistikkene. I tillegg har vi dokumentert innvandringshistorien til en ikke-vestlig storfamilie, som startet i 1973 gjennom Ahmed som kom til Norge ved lovlig arbeidsinnvandring. I dag har Ahmed blitt til 62 personer. Dette har skjedd gjennom systematisk henting av først og fremst søskenbarn som ektefeller til Ahmeds barn og barnebarn. Aldri før er en slik innvandringshistorie dokumentert.

På pressekonferansen vil Ahmeds datter som har levd 15 år i et tvangsekteskap med fetteren fra hjemlandsbyen, fortelle om konsekvensene på individnivå av norsk familiegjenforeningspolitikk. Denne seksbarnsmoren, og en ung kvinnelig pakistansk medarbeider i HRS som ble tvangsgiftet 18 år gammel, vil forklare hvorfor de ønsker en radikal politisk endring.

Her er innledning til boka og Internettpresentasjon av boka:

Boken er basert på rapporten som HRS nylig overleverte Regjeringen og Stortinget.

Allerede før publisering tar Stortinget tiltaksforslag fra HRS til etterretning: Praksisen med å nekte muslimske kvinner skilsmisse skal stoppes, og mulighetene for trygdemisbruk ved “proforma skilsmisse” og bigami skal begrenses ved lovendringer. Vi siterer fra dokument 8-forslag som fremmes i Stortinget mandag 16.juni av representanter fra Ap, FrP, H, KrF, Sp og SV:

I lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap gjøres følgende endring:

Hver av brudefolkene skal hver for seg erklære på ære og samvittighet at ekteskapet er inngått av egen fri vilje, og at de anerkjenner hverandres like formelle rett til skilsmisse. Denne lov trer i kraft straks.

Stortinget ber Regjeringen så raskt som mulig endre Utlendingsforskriften

§ 23 slik at den setter som vilkår at ekteskapskontrakter skal gi begge kjønn like, religiøse som lovmessige, retter til skilsmisse.

Stortinget ber Regjeringen om å vurdere muligheten for nytt tillegg i utlendingsforskriften der det kreves dokumentert skilsmisse fra utenlandsk inngått ekteskap, før det innvilges familiegjenforening på bakgrunn av ny ekteskapsinngåelse.

Først i Europa: Norge er det første landet i Europa som innfører disse tiltakene, og til HRS sier Danmarks integreringsminister Bertel Haarder: “Vi vil straks studere de nye forslag i ministeriet. Så måske følger vi efter allerede til efteråret.”

Flere tema og tiltak: HRS etterlyser radikale politiske endringer innen integreringsfeltet. “Feminin integrering” behandler fire hovedtema: Kjønnslemlestelse, skilsmisse, tvangsekteskap og familiegjenforening gjennom ekteskap. Hvert tema munner ut i konkrete politiske tiltaksforslag.

Unik dokumentasjon: HRS presenterer unike ekteskapsstatistikker blant ikke-vestlige grupper i Norge. Statistikkene avdekker systematisk henting av ektefeller i opprinnelseslandet. 2. generasjon gifter seg med sine egne i enda større grad enn 1.generasjon. Konsekvensene på individnivå er systematisk brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Dette fremkommer i familietreet til “Ahmed” som kom til Norge som arbeidsinnvandrer i 1973 (se omslaget på boka). I dag er “Ahmed” blitt til 62 personer. Så godt som alle barn og barnebarn er giftet bort til søskenbarn i opprinnelseslandet. Aldri før er det i Norge blitt dokumentert en slik innvandringshistorie.

Målgrupper: “Feminin integrering” er et “ide- og dokumentasjonsverksted” for alle som interesserer seg for det fleretniske samfunnet. Både politikere, offentlig ansatte innen skolen, helse og sosialvesenet, politi og jurister, vil således kunne ha nytte av boken.

Internett eller bokhandel: “Feminin integrering” kan bestilles hos HRS, på www.kolofon.com med kredittkort, eller kjøpes i bokhandelen. Pris: 300 kr. Eventuelt overskudd går uavkortet til drift av HRS.