Innvandrerebarn lever i lavinntektshusholdninger

0Shares

Minst 30 000 barn bodde i husholdninger med lav inntekt i 2000 i Norge. Det viser nye analyser fra Statistisk sentralbyrå av hvordan forekomsten av lavinntekt varierer mellom barn av enslige forsørgere og barn i parhusholdninger og mellom ulike grupper av enslige forsørgere.

Lavinntektsgrensen her går ved 50 prosent av middelinntekten til befolkningen for øvrig.

Forekomsten av lav inntekt blant noen grupper av innvandrerbarn er gjennomgående høyere blant barn som bodde sammen med begge foreldrene enn blant barn av enslige forsørgere.

Blant barn av innvandrere med Øst-europeisk og ikke-vestlig bakgrunn er lavinntektsandelen høyest blant barn som bor i parhusholdninger. Dette skyldes kanskje at innvandrerbarna har flere søsken og tilhører større husholdninger enn barn uten innvandrerbakgrunn.

Oppholdstid i Norge er også avgjørende for innvandrerbarnas sjanser for å komme under lavinntektsgrensen. Hvert fjerde barn med foreldre som har bodd mindre enn fem år i landet tilhører en lavinntektshusholdning. Dette gjelder innvandrerbarn i både enslig forsørgerhusholdninger og parhusholdninger.